VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet i Roslagens skärgård

Skogsfastighet i ett skifte utan byggnader på Tvärnö i norra Roslagen. Totalt ca 46 ha varav 43,5 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken domineras av ungskog under tillväxt. Virkesförrådet är talldominerat och uppgår till ca 3 200 m3sk. Belägen med direktanslutning till väg samt strandlinje mot Tvärnösundet i väster. Jaktmöjligheter på främst rådjur och vildsvin.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
46,3 ha
Skogsmark:
43,5 ha
Väg och kraftledning:
1,5 ha
Övrigmark:
1,3 ha
Virkesförråd:
3 215 m³sk
Fastighet:
ÖSTHAMMAR TVÄRNÖ 10:7

Utgångspris

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2018-12-14

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Kontakt

LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm
ÖSTHAMMAR TVÄRNÖ 10:7

Skogsfastighet i Roslagens skärgård

Skogsfastighet i ett skifte utan byggnader på Tvärnö i norra Roslagen. Totalt ca 46 ha varav 43,5 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken domineras av ungskog under tillväxt. Virkesförrådet är talldominerat och uppgår till ca 3 200 m3sk. Belägen med direktanslutning till väg samt strandlinje mot Tvärnösundet i väster. Jaktmöjligheter på främst rådjur och vildsvin.

Skogsuppgifter

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog i december 2017. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 43,5 ha med ett virkesförråd om 3 215 m3sk eller 74 m3sk/ha. Virkesförrådet är talldominerat med 71% av volymen. Gran utgör 20% och löv 9%. Medelboniteten är beräknad till 4,8 m3sk per hektar och år. Skogsmarken domineras av skog i röjnings- och gallringsåldern. Se vidare skogsuppgifter i bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsbehov med angelägenhet snarast i form av röjning om 4,7 ha i avd 1 och 3. Dessa röjningar är redan utförda av Mellanskog under våren 2018.

Skogsvårdslagen

Lagar och förordningar som gäller i samband med skogsbruk regleras bland annat i skogsvårdslagen. Se mer information på Skogsstyrelsens hemsida. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/skogsvardslagstiftning-2017.pdf Observera att då en fastighet är nybildad gäller särskilda ransoneringsregler enligt skogsvårdslagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Övriga marktyper

Arealen övriga mark ca 1,3 ha utgörs av strandimpediment, väg samt parkeringsplats.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten. Källa: Riksantikvarieämbetets karttjänst.

Naturvärden

Inga registrerade objekt med höga naturvärden finns på fastigheten. Källa: Skogsstyrelsen

Samfälligheter

Fastigheten har del i ett antal samfälligheter avseende vägar, markområden och fiske. Samfälligheterna förvaltas av Västra Tvärnö samfällighetsförening. En mindre utdelning härrörande från inkomster från fiskekort och arrende har lämnats ungefär vartannat år. Ingen utdebitering av kostnader för samfälligheterna har skett under de senaste åren.

Nyttjanderätter och servitut

Ett antal servitut och nyttjanderätter belastar fastigheten. Tre servitut är inskrivna i fastighetsregistret. Servitut till förmån för Tvärnö 8:11 och 8:12 att nyttja väg. (Inskrivet) Servitut till förmån för Tvärnö 8:3 att nyttja markområde för sjöbod mm. (Inskrivet) Servitut till förmån för ett flertal fastigheter att nyttja anlagd och befintlig väg samt erforderligt mark- och vattenområde för parkering, båtplatser och anläggande av bryggor, Bodahagens båtförening. (Inskrivet) På samfälligheten Tvärnö S:9 finns en sjöbod som säljaren idag har uthyrd med ett treårigt avtal från och med 1 mars 2018. Intäkten är 1100 kr per år. I köpekontraket kommer en klausul om överlåtelse av sjöboden som lös egendom tas med. En äganderättsutredning är genomförd som kommer tillhandahållas köparen. I samband med undersökning av fastighetens rättigheter och belastningar har ett antal övriga anläggningar påträffats, exempelvis brygga, där inga avtalsservitut eller nyttjanderättsavtal har återfunnits.

Planer, bestämmelser mm

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person och privatperson som ej är permanentboende i glesbygd inom Östhammars kommun. Jordförvärvslagen (SFS 1979:230) Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i del av Hunsafjärden och i Orrsundet enligt muntlig uppgift från styrelsen i samfällighetsföreningen.

Jakt

Jakträtten på fastigheten är upplåten med ett ettårigt avtal. Avtalet är uppsagt och ny ägare tillträder jakträtten den 1/7-2019. Fastigheten ingår i älgskötselområde 76 vilket ingår i Österbybruks älgförvaltningsområde. Fastigheten har varit ansluten till Västra Tvärnö jaktlag där jakt på älg och småvilt har bedrivits gemensamt på ca 330 ha. Möjlighet finns för ny ägare att ansluta fastigheten till jaktlaget alternativt bedriva enskild jakt. Älgtilldelning beroende av om jakten bedrivs enskilt eller tillsammans med jaktlaget. Jaktbart vilt är älg, vildsvin samt sedvanligt småvilt.

Fastighetsbildning

Fastigheten är nybildad och har inte åsatts ett eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar och lån.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen i norra Roslagen på Tvärnö som har broförbindelse med fastlandet. Bilvägen är det ca 20 minuter både till Östhammar och Öregrund. Till Forsmarks Wärdshus och Bruk är det ca 30 minuter. I närområden finns Öregrunds Golfklubb. Tvärnö Hembygdsförening är aktiv och arrangerar bl a ett välbesökt midsommarfirande vid Gamla skolan.

Vägbeskrivning

Från Östhammar följ skyltning mot Raggarön. När du kommit till Tvärnö fortsätter du på asfaltsvägen i ca 3 km. Vid LRF Konsults "TILL SALU" skylt kan du ta vänster på en mindre bilväg för att parkera och besiktiga skogen.

Kontakt

LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter