VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxtfastighet om ca 31 ha

Byggnadsfri skogsfastighet om ca 31 ha belägen drygt 3 km utanför Älmhults centrum. Totalt virkesförråd om ca 2600 m3sk med en årlig tillväxt om ca 200 m3sk. Fastigheten är grandominerad. Bonitet 7,8. Bra utbyggt vägnät på fastigheten. Jakten fri för köparen.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
32,0 ha
Skogsmark:
30,0 ha
Skogsimpediment:
2,0 ha
Virkesförråd:
2 568 m³sk
Fastighet:
ÄLMHULT VIRESTADS-LÅNGHULT 1:18

Utgångspris

2 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2019-01-09

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Vid frågor kontakta ansvarig fastighetsmäklare på 0470-745701.

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
ÄLMHULT VIRESTADS-LÅNGHULT 1:18

Tillväxtfastighet om ca 31 ha

Byggnadsfri skogsfastighet om ca 31 ha belägen drygt 3 km utanför Älmhults centrum. Totalt virkesförråd om ca 2600 m3sk med en årlig tillväxt om ca 200 m3sk. Fastigheten är grandominerad. Bonitet 7,8. Bra utbyggt vägnät på fastigheten. Jakten fri för köparen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg LRF Konsult i oktober 2018. Fastigheten Virestads-Långhult 1:18, är belägen i Älmhult kommun, Virestad församling. Dess totala landareal uppgår till ca 31 ha varav ca 28 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten domineras av röjnings och gallringsskog. Virkesförrådet är uppskattat till ungefär 2 600 m3sk, vilket ger ca 92 m3sk/ha. Medelboniteten är 7,8 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelningen på fastigheten ser ut som följer: Gran 79% Tall 11% Björk 10% Avverkning/ återbeskogning Föreslagen avverkning inom planperioden är ca 750 m3sk, detta är lägre än tillväxten som är beräknad till ca 1 950 m3sk under samma period. Beräknat virkesförråd efter 10 år (om man följer planen huvudavverkningsförslag) är ca 3 800 m3sk.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Naturvärden

Det finns inga registrerade biotopskydd eller nyckelbiotoper på fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn-och/eller kulturlämningar på fastigheten.

Jakt

Fastighetens jakträtt övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Fälhults jaktvårdsområde

Areal

Areal enligt skogsbruksplan Produktiv skogsmark 27,9 ha Myr/kärr/mosse 2,6 ha Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,3 ha Summa landareal 30,8 ha Areal enligt Lantmäteriet 302 520 kvm Taxerad areal Skogsmark: 30 ha Skogsimpediment: 2 ha Övrig mark: 1 ha

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom kan privatperson som ej varit folkbokförd inom glesbygdsområde i Älmhults kommun det senaste året komma att behöva förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3.700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Siri Ek, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö, tillhanda senast 2019-01-09 10.00 . Använd gärna bifogad anbudsblankett i objektbeskrivningen. Det går bra att maila in anbudsblanketten till siri.ek@lrfkonsult.se

Kontakt

LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö

Liknande fastigheter