VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet vid Sysslebäck-Långberget

Mycket vackert belägen skogsfastighet i Norra Värmland om ca 19 ha. Fastigheten är uppdelad på 3 skiften varav ett ligger i Sysslebäck alldeles intill Klarälven och två skiften ligger intill Långberget vid Eggsjön. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om 19,3 hektar varav 14 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 314 m³sk, vilket motsvarar ca 94 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 44 % tall, 51 % gran och 5 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 88 m³sk. Fastigheten ingår i Ovansjö viltvårdsområde och Ovansjö, Ranstorp, Vålhalla älgskötselområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
19,3 ha
Skogsmark:
14,0 ha
Skogsimpediment:
0,1 ha
Betesmark:
1,7 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
1,5 ha
Vatten:
1,9 ha
Virkesförråd:
1 314 m³sk
Fastighet:
TORSBY SLÄTTENE 1:95

Sysslebäck- Långberget
Utgångspris

595 000 kr

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
TORSBY SLÄTTENE 1:95

Skogsfastighet vid Sysslebäck-Långberget

Mycket vackert belägen skogsfastighet i Norra Värmland om ca 19 ha. Fastigheten är uppdelad på 3 skiften varav ett ligger i Sysslebäck alldeles intill Klarälven och två skiften ligger intill Långberget vid Eggsjön. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om 19,3 hektar varav 14 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 314 m³sk, vilket motsvarar ca 94 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 44 % tall, 51 % gran och 5 % löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,4 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas till ca 88 m³sk. Fastigheten ingår i Ovansjö viltvårdsområde och Ovansjö, Ranstorp, Vålhalla älgskötselområde.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats via Mellanskog av Jan-Erik Broström inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 17,4 ha med ett virkesförråd om totalt 1 314 m³sk varav ca 71 m³ sk är S2 och S3 skog. Beräknad medelbonitet är 5,4 m³sk/ha och årlig tillväxt 88 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 94 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 44%, gran 51% och löv 5%. Avverkningsförslag under planperioden (2018-2027) är i skogsbruksplanen satt till totalt 262 m³sk gallring.

Skogsvård

Produktionen av kvalitetstimmer förutsätter att röjningar och gallringar blir gjorda i tid. Se aktuell skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovansjö viltvårdsområde och Ovansjö, Ranstorp, Vålhalla älgskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en torplämning registrerad på skifte 3 avd 22. RAÄ-nummer Dalby 385:1 (Källa Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Ett tips är att Surfa in på vår hemsida www.lrfkonsult.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Torsby kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr för privatperson och 5700 kr för juridisk person. För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Skattetal

Öre, penningar -6:16

Kontakt

bild_Susanne
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter