Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet om 52 hektar

Obebyggd skogsfastighet belägen i Svartbo, cirka 25 km sydväst om Bollnäs. Areal om total 58,6 hektar varav 52 hektar produktiv skogsmark. Den skogliga åldersfördelningen är relativt god med allt från ungskog till slutavverkningsmogen skog. Virkesförråd om cirka 7 200 m³sk. Fastigheten ingår i Svartbo jaktlag omfattande cirka 700 hektar mark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
58,6 ha
Skogsmark:
52,0 ha
Skogsimpediment:
4,0 ha
Inägomark:
0,1 ha
Väg och kraftledning:
1,3 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Virkesförråd:
7 181 m³sk
Fastighet:
BOLLNÄS VOXSÄTTER 14:1
Svartbo 8266
82192 Bollnäs
Utgångspris

2 700 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
BOLLNÄS VOXSÄTTER 14:1

Skogsfastighet om 52 hektar

Obebyggd skogsfastighet belägen i Svartbo, cirka 25 km sydväst om Bollnäs. Areal om total 58,6 hektar varav 52 hektar produktiv skogsmark. Den skogliga åldersfördelningen är relativt god med allt från ungskog till slutavverkningsmogen skog. Virkesförråd om cirka 7 200 m³sk. Fastigheten ingår i Svartbo jaktlag omfattande cirka 700 hektar mark.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2018 av Skog & Fritid i Bollnäs AB. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 52,0 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt 7 181 m³sk varav cirka 2 250 m³sk är G2 och S1 skog. Medelboniteten uppgår till 5,0 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Svartbo jaktlag. Jaktlaget bedriver jakt på cirka 700 hektar. Jakten är för närvarande utarrenderad till jaktlaget och arrenderas årsvis. För mer information kontakta jaktledaren Lars Olov Persson, 070-5913880.

Telemast

På fastigheten är en mast uppförd av Tele 2 som betalar ett årligt arrende om ca 3 000 kr.

Vägar

Blecksjövägen som leder från Lilla Öjungen till fastighetens norra del sköts genom en överenskommelse mellan berörda skogsägare. Vägen i Svartbo som går förbi stugorna till fastighetens södra del sköts även den genom överenskommelse mellan berörda stug- och skogsägare. Vägen som leder upp till telemasten är enskild och underhålls av fastighetsägaren. Lantmäteriförrättning pågår för bildande av större gemensamhetsanläggning avseende väg. de ägare som har del i Blecksjövägen har meddelat Lantmäteriet att de önskar ansluta till gemensamhetsanläggningen.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område som Skogsstyrelsen klassat som område med höga naturvärden, se avdelning 43 i skogsbruksplanen. Berörd avdelning är i planen avsatt som NO-område. (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 900000 kr

Kontakt

bild_Daniel
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter