Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog och inäga i Ökna, 35,7 ha

Obebyggt markområde vid Ökna om totalt 35,7 ha varav 12,6 ha är skogsmark och 22,1 ha är åker- och betesmark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
36,0 ha
Skogsmark:
12,6 ha
Berg/hällmark:
0,1 ha
Inägomark:
22,1 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Vatten:
0,3 ha
Fastighet:
KATRINEHOLM ÖKNA 4:1, del av
Karl Andersson gården
64197 Katrineholm
Utgångspris

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Spekulanter är välkomna att besiktiga markerna på egen hand. Använd gärna vår interaktiva gårdskarta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via fastighetsannonsen på vår hemsida (www.lrfkonsult.se) och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt och skog.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm
KATRINEHOLM ÖKNA 4:1, del av

Skog och inäga i Ökna, 35,7 ha

Obebyggt markområde vid Ökna om totalt 35,7 ha varav 12,6 ha är skogsmark och 22,1 ha är åker- och betesmark.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Stora Enso Skog i augusti år 2013. Skogsbruksplanen har därefter uppdaterats med utförda åtgärder samt årlig tillväxt till och med växtsäsongen 2018. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 12,6 ha med ett virkesförråd om ca 2 900 m³sk vilket motsvarar 232 m³sk per ha. Virkesförrådet domineras av gran (72 %) och fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,7 m³sk per ha. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning bedöms till ca 800 m³sk (G2, S1 och S2-skog). Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Inägomark

Inägomark om 22,1 hektar enligt skogsbruksplanen varav huvuddelen utgörs av åkermark. Marken är upplåten genom ettårigt avtal och är tillgänglig för blivande köpare från och med den 14 mars 2020. Stödrätter återgår vederlagsfritt vid arrendets upphörande.

Jakt

God tillgång på klövvilt. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen. Fastigheten ingår i älg- och kronskötselområde, småviltsjakten bedrivs i egen regi.

Naturvärden

På fastigheten finns ett Natura2000-område vars areal är 4,7 ha. Området berör avdelning 11 samt delar av avdelning 10 i skogsbruksplanen (källa: Länsstyrelsen Södermanland/Naturvårdsverket). Ersättning utgår med 23 000 kr exklusive moms per år.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en gammal smedja i avdelning 3 i skogsbruksplanen som är registrerad som en en kulturlämning (källa: Riksantikvarieämbetet).

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och köparen står för kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm

Liknande fastigheter