Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogs- och jordbruksfastighet med boende

Lantligt boende med pendlingsavstånd till Enköping, Sala och Västerås. Mindre gård, lämplig som hästgård, bestående av bostadshus, enklare garage, sädesmagasin och äldre ekonomibyggnad. Bostadshuset ligger vackert med skog på norrsidan och med utsikt ut över åkerlandskapet åt övriga håll. Stor tomt med möjligheter att skapa din egen oas. I anslutning till gårdscentrum finns natursköna beteshagar i småbrutet landskap med såväl inägor som skog. Med inägorna runt knuten finns möjlighet till odling, småskalig djurhållning eller annat brukande av marken. Skogsskifte med bra tillgänglighet för både jakt och svampplockning. Produktiv skogsmark om 26,7 ha med ett virkesförråd på ca 3 000 m³sk, varav ca 900 m³sk är S2-skog. Medelbonitet på 6,8 m³sk per ha. Grandominerad fastighet med stort inslag av löv. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar. Jakträtt. Här omges du av lugnet med åkerlandskapets vidder och skogens sus.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
51,3 ha
Skogsmark:
26,7 ha
Inägomark:
21,4 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Småhusmark lantbruk:
1,1 ha
Övrigmark:
1,7 ha
Virkesförråd:
3 000 m³sk
Boyta:
183 kvm
Antal rum:
6 st
Fastighet:
ENKÖPING SIMTUNA-TIBBLE 1:3
Simtuna-Tibble 5
74971 Fjärdhundra
Utgångspris

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-02-07, kl 13:00

Visning

2019-01-27 13:00 - 15:30

Visas av: Elin Sandström

Anmäl gärna intresse via mejl elin.sandstrom@lrfkonsult.se

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
ENKÖPING SIMTUNA-TIBBLE 1:3

Skogs- och jordbruksfastighet med boende

Lantligt boende med pendlingsavstånd till Enköping, Sala och Västerås. Mindre gård, lämplig som hästgård, bestående av bostadshus, enklare garage, sädesmagasin och äldre ekonomibyggnad. Bostadshuset ligger vackert med skog på norrsidan och med utsikt ut över åkerlandskapet åt övriga håll. Stor tomt med möjligheter att skapa din egen oas. I anslutning till gårdscentrum finns natursköna beteshagar i småbrutet landskap med såväl inägor som skog. Med inägorna runt knuten finns möjlighet till odling, småskalig djurhållning eller annat brukande av marken. Skogsskifte med bra tillgänglighet för både jakt och svampplockning. Produktiv skogsmark om 26,7 ha med ett virkesförråd på ca 3 000 m³sk, varav ca 900 m³sk är S2-skog. Medelbonitet på 6,8 m³sk per ha. Grandominerad fastighet med stort inslag av löv. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar. Jakträtt. Här omges du av lugnet med åkerlandskapets vidder och skogens sus.

Byggnader

Bostadshus

2-planshus från 1800-talet. Byggnadsarea 9 * 12,1 m. Grund av huggen sten, timmerstomme med fasad av stående träpanel. Tak med 2-kupigt tegel, inget undertak utan enbart spåntak. Murad skorsten. Enskilt vatten från borrad brunn och avlopp i form av en 3-kammarbrunn. Uppvärmning via vedpanna samt elpatron. Kakelugn och vedspis finns i huset men har inte använts på många år. Skorsten bör provtryckas och sotas innan användning. Det finns tecken på vattenläckage, troligen både från yttre och inre källa. Renoveringsbehov föreligger. Fiber finns draget till fastighetsgränsen. Ev. anslutning bekostas av köparen. Planlösning Nedre plan: Hall med förrådsutrymme under trappen, pannrum med vedpanna, WC, kök med normal men enkel standard, två större garderober, tre rum av varierande storlek. Övre plan: Hall, badrum med fastbyggt badkar, kakel och klinkers. två sovrum, gamla köket med diskbänk och vedspis. Fyra kattvindar/förråd.

Övriga byggnader

Ekonomibyggnad T-formad ladugårdsbyggnad med byggnadsmått om 12 * 20 m + 12 * 33 m. Loge med träregelstomme, 2-kupigt tegel, cementgolv i verkstadsdelen och jord- och trägolv i maskinhallsdelen. Flera stora portar. Ladugårdsdel med murad sten, dock har taket över ladugårdsdelen rasat in. Sädesmagasin Bod med yttermått om 5,9 * 7,25 m. 2-plans byggnation med liggande timmer på plintar, 2-kupigt tegeltak och snickarglädje utvändigt. Garage/förråd Byggnadsmått om 3,6 * 7,3 m. Byggnation med trästomme, fasad av stående träplank, en dubbelport, 2-kupigt tegeltak. Matkällare Murad sten med träfasad upptill. Invändigt är matkällaren välvd med tegelsten ovan stenblock. Två kammare för förvaring. 2-kupigt tegeltak. Mindre växthus

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2018 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26,7 ha med ett virkesförråd om 3 000 m³sk, varav 900 m³sk är S2-skog. Medelbonitet på 6,8 m³sk per ha. Medeltal 113 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 19 % tall, 54 % gran och 27 % löv. Något ojämn åldersfördelning med ingen kalmark eller skog äldre än 90 år. Goda möjligheter att påverka tillväxtmöjligheterna med skogsskötsel då stor del av arealen är äldre röjningsskogar och yngre gallringsskogar. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Lättframkomlig terräng och fastigheten är lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät. På fastigheten är avdelning 19, totalt 1,8 ha, föreslagen som NO-område (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 6,7 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 3 avdelningar, sammanlagt 4,7 ha, föreslagna för röjning, och 2 avdelningar, sammanlagt 3 ha, där gallring är föreslagen åtgärd.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Åkermark

Enligt taxeringsinformationen har fastigheten 19 ha åkermark med normal avkastning och kvalitet på åkermarken för området. Avviker max 30%. Dränering: Otillfredsställande dränerad. Åkermarken är utarrenderad till C-E Carlsson i Bärby på ett 1-årigt, skriftligt avtal. Avtalet ska sägas upp senast 2019-07-13 för att upphöra 2020-03-13. Inga stödrätter medföljer fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Simtuna Älg- och Kronskötselområde (ÄKO) och i Tibble jaktlag. Jakträtten övergår till köparen vid tillträdet.

Mantal

Fastigheten har 1/3 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten korsas av en färdväg som användes av Sevalla sockenbor för att gå till kyrkan i Simtuna, lämningen är klassad som övrig kulturhistorisk. Inga andra forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Naturvärden

På fastigheten finns det 3 sumpskogar registrerade. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

För fastigheten finns det 3 st skriftliga pantbrev uttagna om sammanlagt 18 000 SEK. Ansökan om dödning av pantbrev och inteckningar är påbörjad.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna. Då Säljaren är ett dödsbo som ej har närmare kännedom om fastigheten kommer en friskrivningsklausul att finnas med i kontraktet, där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 18000 kr

Områdesbeskrivning

Närmsta tätort är Fjärdhundra. Här finns förskolor, skola för årskurs F–9, vårdcentral, matbutik, pizzeria och bensinpump. För den aktive finns Fjärdhundrabadet som är ett säsongsöppet tempererat utomhusbad, motionsspår som spåras vintertid, idrottshall samt fotbollsplaner. Fjärdhundra Sportklubb bedriver verksamhet inom fotboll, innebandy, handboll och skidåkning. Fastigheten ligger inom besöksområde Fjärdhundraland. Ett område i en levande landsbygd fyllt med trevliga och roliga upplevelser. Här erbjuds allt från caféer, boende, gårdsbutiker till natur- och kulturupplevelser. Naturreservatet Hjälstaviken, Grönsöö slott, Gårdsjö Älgpark, Äsåsens utsiktsplatser, Vånsjö kvarn och Skattmansöådalen är bara några av de pärlor du kan besöka. Föreningen Fjärdhundraland ekonomisk förening anordnar Rebusrundor, Mathantverksdagar och loppisrunda. Besök deras hemsida för mer information: www.fjardhundraland.se/ Centralort i kommunen är Enköping. Enköping har småstadsatmosfär, goda pendlingsmöjligheter till Västerås, Uppsala och Stockholm. Slogan ”Sveriges närmaste stad” stämmer väl in på Enköping. Med E18 österut mot Stockholm, västerut mot Västerås, Örebro, Karlstad och Oslo, RV 55 söderut mot Norrköping, nordost mot Uppsala och RV 70 mot Borlänge och Idre i nordväst har Enköping ett oslagbart geografiskt läge. Här hittar du det serviceutbud du behöver i vardagen och fritiden kan spenderas med utflykter både ute i det gröna samt ute på det blå. Enköping har ett sjukhus, vårdcentraler, grund- och gymnasieskolor, flera matbutiker, småbutiker, bensinstationer, systembolag, bibliotek och biograf. Enköping är känt för sina parker, 24 stycken till antalet. Efter att du har njutit av en promenad i dessa vackra parker kan du besöka någon av centrums mysiga caféer eller restauranger såsom den franska bistron Bombance som finns omnämnd i White guide. Genom Enköping rinner Enköpingsån och vid åns utmynning i Mälaren ligger Bredsand som med camping och badstrand lockar såväl lokalbor som turister under sommarhalvåret. Med närheten till Mälaren är det lätt att ge sig ut på det blå för en båttur med familjen eller en fisketur med vännerna. Enköping har flera stora arbetsgivare ex. Ledningsregementet, Martin & Servera AB och Sjukhuset.

Kommunikationer

I Uppsala län utförs kollektivtrafiken av Upplands Lokaltrafik (UL). För tidtabeller, linjekartor och annan information, se UL:s hemsida: www.ul.se I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se Även SJ och Swebus trafikerar Enköpings resecentrum vilket förbinder staden med andra delar av landet. Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter