Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Åkermark i Öjebyn

Nu säljs åkermark och byggnader från SLU:s fastigheter i Öjebyn, Piteå. Åkermarkens areal uppgår till ca 130 hektar och marken ligger väl arronderad med god vägtillgång och med närhet till E4. Utöver åkermarken säljs även byggnaderna där flera av dom är uthyrda i dagsläget med årliga hyresintäkter på ca 130 000 kr . Byggnadsbeståndet består av stallar, lagerbyggnader, enklare maskinhallar och verkstäder samt förrådsbyggnader. Åkermarken är utarrenderad fram till 2022-05-31 med en årlig ersättning om ca 128 000 kr.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
136,0 ha
Åkermark:
131,3 ha
Övrigmark:
4,7 ha
Fastighet:
PITEÅ ÖJEBYN 124:1 mfl

Utgångspris

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2019-01-30, kl 12:00

Visning

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
PITEÅ ÖJEBYN 124:1 mfl

Åkermark i Öjebyn

Nu säljs åkermark och byggnader från SLU:s fastigheter i Öjebyn, Piteå. Åkermarkens areal uppgår till ca 130 hektar och marken ligger väl arronderad med god vägtillgång och med närhet till E4. Utöver åkermarken säljs även byggnaderna där flera av dom är uthyrda i dagsläget med årliga hyresintäkter på ca 130 000 kr . Byggnadsbeståndet består av stallar, lagerbyggnader, enklare maskinhallar och verkstäder samt förrådsbyggnader. Åkermarken är utarrenderad fram till 2022-05-31 med en årlig ersättning om ca 128 000 kr.

Byggnader

Ladugårdsbyggnad

Ladugårdsbyggnaden har uppförts i omgångar mellan 1966 och 1993. Byggnaden har en uppskattad areal om ca 2 100 kvm. I byggnaden finns två stalldelar där den ena rymmer ca 72 uppbundna djur och den andra rymmer ca 54 uppbundna djur. Utöver stallen finns det bland annat personalutrymme, ungdjursstall, hötorkar, korntork, höloft. Över ungdjurstallet finns ett höloft där taket läcker in vatten. Byggnaden med hötorken har eternit-tak. Byggnaden har stort underhållsbehov.

Potatislagret

Lagerbyggnad i ett plan byggd på 60-talet. Byggnaden har gjuten platta, plåttak, trästomme, träfasad och ventileras med ett FTX till-/från-luftssystem. Uppskattad area 409 kvm. Spolplattan utanför potatislagret behöver kompletteras med en oljeavskiljare om den skall användas, efter uppmaning från kommunen. Ett tak bör även byggas över den så att regn och tövatten inte kommer ner i spilledningen. Byggnaden är uthyrd.

Maskinhall/kontorsdel

Byggnaden innehåller en verkstadsdel, kontorsdel samt förvaringsutrymme. Delvis gjuten platta, plåttak, trästomme och träpanel. Värms upp med direktverkande el. Byggnaden är i behov av renovering bland annat har en takstol nästan knäckts och stommen som består av träpålar ligger direkt mot marken och bör ses över.

Försökslogen

På södra sidan vägen finns en äldre ladugårdsbyggnad omgjord till försöksloge med en liten verkstadsdel och förvaringsutrymme. Stommen är av trä och sten, panelen av trä och taket av plåt. Ursprungsbyggnaden är från 1800-talet och tillbyggnaden är från mitten 70-talet. Byggnaden uppskattas ha en yta om ca 526 kvm. Byggnaden är uthyrd.

Övriga ekonomibyggnader

Utöver tidigare nämnda ekonomibyggnader finns det två timrade förrådsbyggnader från slutet 1800-talet, en enklare maskinhall med trästomme och plåtfasad samt en lada i trä med plåttak. Timringarna, maskinhallen och ladan är uthyrda.

Ingående fastighetsbeteckningar

Objektet består av: Piteå Öjebyn 22:2, Piteå Öjebyn 38:10, Piteå Öjebyn 38:11, Piteå Öjebyn 38:12, Piteå Öjebyn 42:7, Piteå Öjebyn 45:5 samt del av Piteå Öjebyn 124:1.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är i dagsläget utarrenderad på ett skriftligt 5 årsavtal. Avtalet löper ut 2022-05-31 om det sägs upp senast 1 år före arrendetidens utgång. Arrendatorn betalar enligt avtalet en årlig arrendeavgift om 128 000 kronor plus moms. Avgiften indexuppräknas med KPI och betalningen sker förskottsvis per kvartal. I arrendet ingår även gödselbrunn.

Hyresavtal byggnader och mark

Arrendeintäkten för åkermarken uppgår till 128 000 kr/år. Ersättningen är KPI-styrd och kan därför variera. Hyresintäkterna för Försökslogen, maskinhallen (bakom försökslogen) och ladan uppgår till 48 000 kr/år. El och vatten faktureras separat. Det är uthyrt en 10 kvm garageplats i Maskinhall/kontorsdel, hyresintäkten uppgår till 1 800 kr/år. Hyresintäkten för Potatislagret uppgår till 78 000 kr/år. Mark, och väg in, till området bredvid ladan är utarrenderat för 3 000 kr/år. För skoterklubbens nyttjanderättsavtal utgår ingen ersättning. Garaget som sitter ihop med den mindre timrade byggnaden nyttjas av annan.

El

Elen till byggnaderna på fastigheten är gemensam med fastigheten Piteå Öjebyn 124:6.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Piteå Öjebyn 124:1 varför fastighetsbildning måste ske. Köparen svarar för förrättningskostnaden. Möjlighet finns att fastighetsreglera del av Piteå Öjebyn 124:1 till någon av de mindre fastigheter som följer med i köpet alternativt en redan ägd fastighet som ligger inom regleringsavstånd. I samband med fastighetsbildningen kan servitut/nyttjanderätter komma att upprättas så att Säljaren kan bruka kvarvarande del av fastigheten. Gällande redan existerande rättigheter, belastningar, servitut, gemensamhetsanläggningar, skattetal/mantal o.d. kommer det överlåtas på förrättningslantmätaren att dela upp dessa.

Stödrätter

Stödrätterna ingår i köpet. Stödrätterna brukas av arrendatorn nu men skall vid arrendets upphörande återgå till fastighetsägaren.

Åkermark

Dräneringsstatus, se separat fil på hemsidan eller kontakta mäklaren.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade forn- och kultur-lämningar på objektet. En gårdstomt som berör område 109 A på samkartan samt en gårdstomt som berör område 114 A på samkartan.

Jakt

Försäljningsobjektet ligger inom Öjeby VVO som har ca 4 700 hektar.

Planer, bestämmelser mm

Objektet berörs av två vägplaner. En går längs väg 374 och den andra följer Bonäsvägen.

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter