VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med vindkraftverk

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
121,6 ha
Skogsmark:
111,9 ha
Skogsimpediment:
3,7 ha
Inägomark:
2,5 ha
Övrigmark:
3,5 ha
Virkesförråd:
9 601 m³sk
Fastighet:
Tranemo Grimsås 3:1 och 1:50

Utgångspris/ försäljningssätt

9 600 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Johan Johan Olausson
Fastighetsmäklare
038359480
070-3733001
johan.olausson@lrfkonsult.se
bild_Sven-Eric Sven-Eric Dahlson
Skogsmästare
036342390
sven-eric.dahlson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping
Tranemo Grimsås 3:1 och 1:50

Skogsfastighet med vindkraftverk

Väl sammanhållen skogsfastighet nära Grimsås. Total areal om 122 ha varav 112 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 9 600 m³sk varav drygt 3 600 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelboniteten är beräknad till 7,4 m³sk per ha och år. Till fastigheten hör jakträtt. Arrendeintäkt från vindkraftverk.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i december 2013 av Sven-Eric Dahlson LRF Konsult. Planen har reviderats i januari 2015 med anledning av nyanlagda lövplanteringar i hägn. Tillväxten är uppräknad inklusive 2017 års tillväxtsäsong. Ändringar av huggningsklasser har inte gjorts, där framförallt en del "K2:or" och "R1:or" vid en nyinventering torde klassas i en högre huggningsklass. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 111,9 ha med ett virkesförråd om ca 9600 m³sk varav 3 600 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelboniteten är beräknad till 7,4 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen är 45 % tall, 47 % gran och 8 % löv. Skogsbruksplanen omfattar Grimsås 3:1 och 1:50.

Skogsvård

Skogen är mycket välskött med bra föryngringar. På fastigheten finns två lövplanteringar (en med ek och en med vårtbjörk) som är hägnade.

Allmänt

Väl sammanhållen skogsfastighet med bra vägsystem. På fastigheten finns ett vindkraftsarrende med framtida intäkter. Dessa intäkter bidrar till en god likvidtet medan skogen växer till i värde. Planerad byggstart under hösten 2017. Goda jaktmöjligheter.

Belägenhet & Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen mellan Tranemo och Gnosjö, ca två km söder om Grimsås. Norrifrån: Från väg 26 söder om Öreryd, sväng höger mot Grimsås/ Hestra N. Vid T-kors sväng höger och därefter inom 100 meter sväng vänster mot "Äspås 2". Fastighetens gräns nås efter 3,5 km. För vidare vägbeskrivning se bifogat kartmaterial. Län: Västra Götaland Kommun: Tranemo Församling: Mossebo Koordinater i RT90G X=6373664 Y=1365196

Inägomark

Inägomarken består av åker- och betesmark med en total areal om 2,5 ha. Jordbruksmarken är ej upplåten utan kan brukas från och med tillträdesdagen. Inga stödrätter finns att överta.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten (Källa Skogsstyrelsen, RAÄ). Dock finns fem stycken övriga kulturhistoriska lämningar i from av två stycken kolbottnar/resmilor, en husgrund (Hultet), samt en torplämning med anslutande terrasskant. Dessa finns delvis markerade i skogskartan.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår i ett älglicensområde/älgskötselområde. Älgskötselområdet är 10 000 ha. Älgjaktlaget har 1 500 ha och har senaste året haft 3 vuxna och 3 kalvar i tilldelning. Fastigheten har två andelar av 27 i jaktlaget.

Vindkraft

Det finns en arrendeupplåtelse från 2009 med tilläggsavtal från 2016, på fastigheten till Kraftö Vind för att projektera, bygga och driva en vindkraftanläggning. Arrendet omfattar inte annan markanvändning än vindkraft samt tillhörande verksamhet som att nyttja vägar och anlägga, bibehålla och underhålla nödvändiga ledningar. Arrendetiden är maximalt 35 år. Samtliga tillstånd finns för uppförande av 13 verk med maximal höjd 185 m. Kraftö Vind har nu sålt vindkraftsanläggningen till Margurite Fund - 2020 Europeiska fonden för energi, klimatförändringar och infrastruktur - en fond med ett åtaganande om 710 miljoner Euro. Vindkraftsanläggningen omfattar 13 vindkraftverk från Siemens av modell SWT-3,6-130,med en totalhöjd om 185 m. Svevia bygger vägar, fundament och internt elnät. Byggnationen påbörjas i augusti 2017 med avverkning för vägar mm, där en beståndsbestämning görs för att ersätta skog enligt 2009 års skogsnorm. I september/oktober påbörjas vägar och grundläggning för fundament. Under våren 2018 ska markarbeten vara klara och montering av vindkraftverken påbörjas. Parken planeras övergå i kommersiell drift sensommaren 2018. Kontakta fastighetsmäklaren för att erhålla arrendeavtal. Mer information om vindkraftsprojektet i Grimsås/Äspås finns på Internet www.krafto.se och klicka vidare på Projekt och Grimsås och eftersom justeringar kan ske under byggnationen uppmanas intressenter att kontakta Kraftö . Se även bifogad karta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7536500 kr

HitCounter