VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
171 ha Jord och Skog - Marstalla, Harbo

Cirka 3,5 mil norr om Uppsala ligger Marstalla 1:14. Fastigheten uppgår till 171 ha i ett rationellt skifte med enskilt läge vid vägs ände. Fastigheten erbjuder goda möjligheter till virkesproduktion, jordbruk och jakt. Skogsmarken omfattar 82 ha med ett virkesförråd om 12 000 m³sk. Inägomarken uppgår till 48 ha och det medföljer stödrätter motsvarande 32 ha. Goda möjligheter till jakt på älg, kronhjort, vildsvin och vanligt förekommande småvilt. Ladugård och vagnslider i bruksskick, den övriga byggnationen är i sämre skick.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
171,6 ha
Skogsmark:
82,0 ha
Inägomark:
48,5 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Övrigmark:
40,4 ha
Virkesförråd:
12 118 m³sk
Boyta:
102 kvm
Fastighet:
Heby Marstalla 1:14
Marstalla 119
74047 Harbo

Utgångspris/ försäljningssätt

7 000 000 kr
Fast pris

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Thomas
bild_Johan
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala
Heby Marstalla 1:14

171 ha Jord och Skog - Marstalla, Harbo

Cirka 3,5 mil norr om Uppsala ligger Marstalla 1:14. Fastigheten uppgår till 171 ha i ett rationellt skifte med enskilt läge vid vägs ände. Fastigheten erbjuder goda möjligheter till virkesproduktion, jordbruk och jakt. Skogsmarken omfattar 82 ha med ett virkesförråd om 12 000 m³sk. Inägomarken uppgår till 48 ha och det medföljer stödrätter motsvarande 32 ha. Goda möjligheter till jakt på älg, kronhjort, vildsvin och vanligt förekommande småvilt. Ladugård och vagnslider i bruksskick, den övriga byggnationen är i sämre skick.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden är i dåligt skick. Det kommer i kontraktet tas med en klausul som friskriver säljarna från fel i byggnaderna.

Ladugård/Maskinhall

Sammanbyggd maskinhall och ladugård. Ladugårdsdel med byggnadsyta ca 150 kvm enligt mätning. Plåttak på timmer/tegelstomme. Gjuten grund. Maskinhall med byggnadsyta om ca 170 kvm enligt mätning. Plåttak på timmerstomme. Gjutet golv. Högt i tak.

Vagnslider

Byggnadsyta ca 70 kvm enligt mätning. Timmerstomme och plåttak. 1/3 av grunden är gjuten. Tre portar.

Övriga byggnader

På fastigheten finns ytterligare ett antal byggnader i sämre skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad februari 2013 av Mellanskog. Planen är uppdaterad och tillväxtberäknad tom 2016 av Erik Reis, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 82 ha med ett virkesförråd om 12 118 m³sk varav 8 683 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Avverkningsförslag enligt skogsbruksplanen är 3 157 m³sk, varav föryngringsavverkning 2 653 m³sk, gallring 452 m³sk & naturvårdande skötsel 52 m³sk. För vidare skogsuppgifter se bilagd skogsbruksplan.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av plantering om 7,1 ha (avd 1, 28 och 38). Säljarna kommer ej att utföra aktuella återväxtåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken är ej utarrenderad och är tillgänglig för ny ägare från tillträdesdagen. Enligt skogsbruksplanen är arealen inägomark 48,5 ha. Areal enligt SAM-ansökan uppgår till 33,16 ha. Se bilagda blockkarta och skogskarta för differensen mellan skogsbruksplan och SAM-ansökan. Enligt fastighetstaxeringen är arealen åkermark 22 ha, hälften av åkermarken har 30 % lägre avkastning och kvalitet och jorden är otillfredsställande dränerad. Den andra hälften av åkermarken har normal avkastning och kvalitet, otillfredsställande dränerad. Betesmarken uppgår enligt fastighetstaxeringen till 23 ha och har 30 % lägre avkastning och kvalitet än normalt i området.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande 32,42 ha i kompensationsområde 7, stödområde 5:m följer med fastigheten. Stödrätternas värde för 2016 var 3577,49 euro .

Övrig mark

Arealen övrig mark (40,4 ha) utgörs av naturreservat 34,7 ha, fd inäga 3,7 ha, samt gårdscentrum och övrig mark ca 2 ha.

Naturvärden

På fastigheten finns ett naturreservat registrerat. Det finns även en nyckelbiotop, belägen i naturreservatet. Det finns även sju sumpskogar registrerade, till största delen är även de belägna inom reservatets gränser. Källa: Skogsstyrelsen. Naturreservatet är avsatt som övrig mark i skogsbruksplanen med en areal om ca 34,7 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. Källa: Riksantikvarieämbetet.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är ansluten till Harbo VVO som ligger inom Harbo Älg- och kronhjortsskötselområde. Fastigheten bildar sektion med markgrannar i VVO't vilket berättigar till gemensam älgtilldelning. Minsta areal för älgtilldelnig inom VVO är 400 ha. Älgjakten har hittills bedrivits gemensamt inom sektionen. Inom kronhjortsskötselområdet var tilldelningen 2016/17 en vuxen och fri kalv för fastigheter över 100 ha. Småvilt och vildsvin jagas enskilt på fastigheten.

Mantal

Marstalla 1:14 har 5/13 Mantal i skifteslaget. Jordatalet är 5/3 öresland. Andelen ger delaktighet i samfälld mark och vägar m m.

Visning

Visning av fastigheten sker på egen hand. Hänsyn tages till grannfastigheter, jakt och skog. Kontakta Johan Sundby, tel 08 65 74 747 för att erhålla kod till bommen.

Städning

Fastigheterna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i grovstädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för privatperson. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Friskrivning fel i fastighet

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Skog och ekonomi

Skogsavdragsutrymmet uppgår till 50 % av den köpeskilling som belöper på skogen. Det gör det möjligt att delvis finansiera köpet med skattefria skogsinkomster. Inkomsten från avverkningsuppdraget eller avverkningsrätten måste vara dubbelt så hög som yrkat skogsavdrag. Skogsavdrag kan nyttjas vid ett eller flera tillfällen under hela innehavsperioden. Vid försäljning av fastigheten skall gjorda skogsavdrag återföras till beskattning. Resterande del av nettot i deklarationen kan avsättas till skogskonto och fördelas på tio år. Det är även möjligt att istället för till skogskonto avsätta inkomster till periodiseringsfond och expansionsfond, där skatten blir under 22 % och använda nettot inom näringsverksamheten för t.ex. amortering av lån.

Lagfart och inteckning

Lagfartskostnaden för fysisk person är 1,5 % av köpeskillingen, samt expeditionsavgift 825 kr. För juridisk person 4,25 % av köpeskillingen och expeditionsavgift 825 kr. Kostnaden för inteckning i fastighet för juridisk och fysisk person är 2 % av det belopp som intecknas samt expeditionsavgift 375 kr. Källa: Lantmäteriet Kostnader för lagfart och eventuellt nya inteckningar skall betalas av köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500500 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 4 km sydost om Harbo och ca 31 km nordväst om Uppsala.

Vägbeskrivning

Från bilprovningen vid Librobäck Ta riksväg 272 mot Harbo/Östervåla. Kör 26,9 km och sväng höger vid skylt Marstalla 5. Följ vägen i 5,2 km och du har bostadshuset på vänster sidan och ladorna på högersida. Från Tierp E4:an (avfart 193) Kör söderut på E4:an mot Uppsala i 13,9 km. Sväng av vid skylt Månkarbo och avfart 192 och kör 0,6 km. Sväng sedan vänster och följ skylt Månkarbo. Efter 1,6 km skall man svänga höger i T-korsningen och sedan köra 0,5 km och då svänga vänster vid skylt Östervåla. Följ sedan vägen i 19,6 km och kör igenom Östervåla fram till T-korsningen. Sväng vänster vid skylt Uppsala och Harbo. Kör 14,7 km och sväng vänster vid skylt Marstalla 5. Följ vägen i 5,2 km och du har bostadshuset på vänster sidan och ladorna på högersida. Har ni problem att hitta fastigheten eller vill ha hjälp att hitta fastighetens gränser? Använd då gärna vår applikation "Köpa Gård" som kan installeras på IPhone/Android. I appen finns en kartfunktion som visar fastigheten med gränser. Se även bifogat kartmaterial.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Johan
LRF Konsult Uppsala
Kungsgatan 70 B
753 18 Uppsala

Liknande fastigheter