VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte norr om Venjan

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
40,2 ha
Skogsmark:
38,6 ha
Skogsimpediment:
1,2 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
3 682 m³sk
Fastighet:
Mora Stutt 217:5, del av

Utgångspris/ försäljningssätt

1 100 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Thomas Thomas Persson
Fastighetsmäklare
0250-592283
076-1108658
thomas.j.persson@lrfkonsult.se
bild_Anna Anna Beronius
Assistent
0250-59 22 81
070-311 17 15
anna.beronius@lrfkonsult.se
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora
Mora Stutt 217:5, del av

Skogsskifte norr om Venjan

Skogsskifte beläget på sydvästlig sida av Spjutsälberget. Skiftet korsas av Östra Vanåvägen som går längs efter Vanån. Totalt 40 ha, varav 38 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om nästan 3 700 m³sk där ca 60 % är tall. Ungefär halva arealen utgörs av yngre gallringsskog i 25-30 årsåldern. Areal i slutavverkningsbar ålder uppgår till ca 8 ha och består mestadels av gran. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 000 ha. Kan enbart förvärvas genom fastighetsreglering då skiftet utgör del av fastighet och ej kan bilda egen fastighet.

Skogsuppgifter

På skiftet finns en skogsbruksplan upprättad oktober 2016 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplanen är den totala arealen 40 ha, varav 38 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 700 m³sk, varav ca 980 m³sk har uppnått avverkningsbar ålder. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Skiftets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Från Venjan kör ca 6 km efter Tennängsvägen. Precis innan bron över Vanån sväng höger. Fortsätt ca ytterligare ca 6,5 km och skiftet är på båda sidor vägen. Se även översiktskarta för vidare lokalisering.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på skiftet enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Skiftet har jakträtt inom Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 000 ha som i sin tur ingår i Venjans älgskötselområde. Kontaktperson är Jonas Jonsson, 070-3804701.

Fastighetsbeskrivningen

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

HitCounter