VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet Nybro, 37 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
37,3 ha
Skogsmark:
30,9 ha
Skogsimpediment:
0,7 ha
Inägomark:
4,6 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Övrigmark:
0,9 ha
Virkesförråd:
2 070 m³sk
Boyta:
85 kvm
Fastighet:
Nybro Bondetorp 1:22
Södra bondetorp 129
38296 Nybro

Utgångspris/ försäljningssätt

2 050 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Anders Anders Bernhardsson
Fastighetsmäklare
0703231785
anders.bernhardsson@lrfkonsult.se
bild_Mattias Mattias Johansson
Skogsmästare
0491-76 19 84
073-811 13 00
mattias.johansson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Nybro Bondetorp 1:22

Skogsfastighet Nybro, 37 ha

Skogsfastighet i omtyckta Södra Bondetorp, 3 km från Nybro med en skogsareal om 31 ha. Åker - och betesmark ca 5 ha. Gårdscentrum med äldre byggnadsbestånd. Bud kan läggas enligt flera alternativ. Möjlighet till tillköp för befintliga jord- och skogsfastighetsägare. Jakträtten tillgänglig 1 juli 2017. Utgångspris: 2 050 000 kronor. Försäljningssätt: Bud. Visning: Kontakta ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85, för visning av byggnaderna.

Byggnader

Gårdsbyggnad

Gårdsbyggnad, byggd i 2-plan med trästomme samt träfasad, lertegel som tak. Taxerad boyta 85 kvadratmeter samt biyta 15 kvadratmeter. Uppvärmning genom vattenburet system, elpanna samt vedkamin. Rumsfördelning enligt följande: Nedre botten: 2 rum, kök, hall och tvättstuga. Övre botten: 3 rum och wc-rum. Renoveringsbehov. Enskilt vatten från djupborrad brunn. Enskilt avlopp till trekammarbrunn. Infiltrationsanläggningen har okänd status.

Ladugård

Äldre träbyggnad med plåttak. Taxerad yta om 264 kvadratmeter. Används som förråd, vedförråd och som enklare garage. El finns.

Brygghus

Enklare träbyggnad om ca 38 kvadratmeter. Används som förråd. El finns.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad april 2014 av Södra. Skogsbruksplanen är tillväxtberäknad från 2014 och inga avverkningar är gjorda sedan planen upprättades. Enligt uppgifter från skogsbruksplanen omfattar arealen ca 31 ha med ett virkesförråd om 2 070 m³sk, varav 460 m³sk är G2 och S1 skog. Virkesförrådet motsvarar 67 m³sk/ha skogsmark. Sedan skogsbruksplanen upprättades har det skett en beräknad volymtillväxt på ca 380 m³sk. Vid bedömning av värdet av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha. God tillgänglighet via fastighetens skogsbilvägar. Bra drivningsförhållanden/bärighet på fastigheten. Vägfrågor kan eventuellt hanteras i samband med lantmäteriförrättning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Ca 5 ha åker/bete enligt uppgifter från ägare, skogsbruksplanen och taxeringsuppgifter. Arealen är fördelad på två skiften och eventuellt kan stödrätter avseende EU-stöd följa fastigheten. Observera att i sammanställningen över fastigheten är inägomark samt övrig areal felaktigt angivna. Åker-/betesareal är ca 5 ha samt övrig areal 1 ha och är tillgänglig senast 2017-12-31.

Jakt

Jakten tillgänglig för köparen 2017-07-01. Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur och vildsvin.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Kontakta ansvarig mäklare Anders Bernhardsson, 070-323 17 85, för visning av byggnaderna. Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av åkermark och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till jord- skog och naturvårdsintressen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Försäljningsalternativ / budalternativ

Bud kan läggas enligt fler alternativ. 1. Hela fastigheten. 2. Gårdscentrum, ca 6 500 kvadratmeter, bostadsbyggnad, ekonomibyggnader och mark, se bifogad karta. Rödmarkerat. 3. Norra skiftet, ca 12,9 ha skog-, åker- och betesmark, se bifogad karta. Gulmarkerat. 4. Västra skiftet, ca 6,4 ha skog-, åker- och betesmark, se bifogad karta. Grönmarkerat. 5. Södra skiftena. ca 17,5 ha skogsmark, se bifogad karta. Blåmarkerat. Bud enligt alternativ 3 till och med 5 förutsätter att budgivare äger fastighet taxerad som lantbruksenhet. Se bifogade kartmaterial. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader står köparen för.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att denne enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar därmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 72500 kr

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

HitCounter