VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Betesmark - Alva

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
29,2 ha
Betesmark:
29,2 ha
Fastighet:
Gotland Alva Östris 1:17, del av

Utgångspris/ försäljningssätt

1 000 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Jacob Jacob Wallin
Fastighetsmäklare
0498206777
0725325171
jacob.wallin@lrfkonsult.se
LRF Konsult Visby
Broväg 10 B
621 41 Visby
Gotland Alva Östris 1:17, del av

Betesmark - Alva

Nu finns det möjlighet att genom fastighetsreglering förvärva hela skifte 3 av Alva Östris 1:17. Drygt 29 ha som idag är inhägnat för bete och stora delar av marken är godkänd som betesmark. Marken kan efter överenskommelse med säljaren eventuellt disponeras av köparen redan i år. Inga byggnader.

Betesmark

Skifte 3 av Alva Östris 1:17 är idag inhägnat och används som betesmark, med vissa undantag. Delar av marken behöver röjas för att få den godkänd. Total areal enligt Lantmäteriet 29,178 ha.

Stödrätter

För 10,48 ha av marken söktes det gårdsstöd för år 2016 och de stödrätterna ingår i försäljningen. Säljaren har efter kontroll fått ok på att ansöka om ytterligare 10 ha betesmark med gårdsstöd, dock med 20-30 % pro rata vilket i praktiken innebär 7-8 ha. De stödrätterna söks ur den nationella reserven. För den marken kan man då även söka om miljöstöd i form av allmänna värden.

Miljöstöd och åtaganden

Enligt SAM-ansökan för år 2016: 5,33 ha av betesmarken har särskilda värden och ger 2 800 kr/ha i miljöstöd. 5,84 ha av betesmarken har allmänna värden och ger 1 000 kr/ha i miljöstöd. 4,19 ha alvarbete som ger 1 000 kr/ha. De åtaganden som säljaren har idag löper för åren 2015-2019. Efter de indikationer säljaren fått kan stöden för år 2017 ge totalt omkring 60 000 kr beroende på t ex stödrättsvärdet. Efter lite röjning av slån och dylikt finns det möjlighet att utveckla betesmarken ytterligare.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Alva eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angivna arealer är enligt SAM-ansökan samt uppskattade genom kartmätning. Således inga exakta arealer. De bestäms först i samband med förrättningen hos Lantmäteriet.

Forn- och kulturlämningar

Inga kända fornlämningar på berörd mark.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Erfordras ej. Marken kan endast förvärvas av sådan som redan äger befintlig jordbruksfastighet i Alva eller intill liggande socken.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Vägbeskrivning

Från Alva mot Ronehamn. Betesmarken är belägen på höger sida. Se skyltning och kartor.

Kartor över fastigheten

HitCounter