VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Betesmark - Alva

Nu finns det möjlighet att genom fastighetsreglering förvärva hela skifte 3 av Alva Östris 1:17. Drygt 29 ha som idag är inhägnat för bete och stora delar av marken är godkänd som betesmark. Marken kan efter överenskommelse med säljaren eventuellt disponeras av köparen redan i år. 19,35 ha är betesmark med gårdsstöd. Sen tillkommer miljöstöd med särskild och allmän skötsel samt alvarbete. Inga byggnader.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
29,2 ha
Betesmark:
29,2 ha
Fastighet:
Gotland Alva Östris 1:17, del av

Utgångspris/ försäljningssätt

875 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby
Gotland Alva Östris 1:17, del av

Betesmark - Alva

Nu finns det möjlighet att genom fastighetsreglering förvärva hela skifte 3 av Alva Östris 1:17. Drygt 29 ha som idag är inhägnat för bete och stora delar av marken är godkänd som betesmark. Marken kan efter överenskommelse med säljaren eventuellt disponeras av köparen redan i år. 19,35 ha är betesmark med gårdsstöd. Sen tillkommer miljöstöd med särskild och allmän skötsel samt alvarbete. Inga byggnader.

Betesmark

Skifte 3 av Alva Östris 1:17 är idag inhägnat och används som betesmark, med vissa undantag. Delar av marken behöver röjas för att få den godkänd. Total areal enligt Lantmäteriet 29,178 ha.

Stödrätter

För 19,35 ha av marken söktes det gårdsstöd för år 2017 och de stödrätterna ingår i försäljningen.

Miljöstöd och åtaganden

Enligt SAM-ansökan för år 2017: 5,33 ha av betesmarken har särskilda värden och ger 2 800 kr/ha i miljöstöd. 5,84 ha av betesmarken har allmänna värden och ger 1 000 kr/ha i miljöstöd. 4,19 ha alvarbete som ger 1 000 kr/ha. De åtaganden som säljaren har idag löper för åren 2015-2019. Stöden för år 2017 gav totalt knappt 59 000 kr. Efter lite röjning av slån och dylikt finns det möjlighet att utveckla betesmarken ytterligare.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd jordbruksfastighet i Alva eller angränsande socken. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Köparen och säljaren är skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Angivna arealer är enligt SAM-ansökan samt uppskattade genom kartmätning. Således inga exakta arealer. De bestäms först i samband med förrättningen hos Lantmäteriet.

Forn- och kulturlämningar

Inga kända fornlämningar på berörd mark.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Marken besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Förvärvstillstånd

Erfordras ej. Marken kan endast förvärvas av sådan som redan äger befintlig jordbruksfastighet i Alva eller intill liggande socken.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Vägbeskrivning

Från Alva mot Ronehamn. Betesmarken är belägen på höger sida. Se skyltning och kartor.

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby

Liknande fastigheter