VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog 99 ha

Möjligheten kan finnas att försälja fastigheten i delar. Förutsatt att det finns bud på alla delar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt. Observera att första alternativet är dock en försäljning av hela fastigheten till en och samma köpare.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Torsby Ambjörby 1:27
Grysjöåsvägen 8
68052 Ambjörby

Utgångspris/ försäljningssätt

1 500 000 kr

Budgivning pågår

Högsta bud

1 400 000 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg
Torsby Ambjörby 1:27

Skog 99 ha

Möjligheten kan finnas att försälja fastigheten i delar. Förutsatt att det finns bud på alla delar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt. Observera att första alternativet är dock en försäljning av hela fastigheten till en och samma köpare.

FASTIGHETSUPPGIFTER

​Vi erbjuder fastigheten Ambjörby 1:27 till försäljning, i sin helhet eller i delar. ​ Skogen har växt med 408 m3sk under växtsäsongen 2017. ​

SÄLJARNA HAR EN AVVERKNINGSRÄTT

20130930 upprättade säljarna en avverkningsrätt samt följdåtgärder för skifte 1, avd 1-5 med Mellanskog. Gallring 5.1 ha (200 m3fub) och föryngringsavverkning 4,8 ha (600 m3fub) markberedning och plantering 4,8 ha. ​ Mellanskog kan överlåta kontrakten på en ny ägare förutsatt att det är ok för den nye ägare. Målsättningen är att de i annat fall ska vara avverkade innan kontraktstiden löper ut 20180930. ​ Önskar man närmare upplysningar om kontraktet med Mellanskog vänligen kontakta Robert Telby Skogsinspektor/ Mellanskog Övre Älvdal 010-482 81 25 070-322 65 37 ​ Skifte1 avd 3 innehåller 40 % tall och 60 % , ålder 93 år , S2, T22 och 182 m3sk/per ha och det totala virkesförrådet 876 m3sk.

Skog

. Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog, framräknad och reviderad fram till och med 2016. Produktiva skogsmarken omfattar totalt 99 hektar med en medelbonitet på cirka 4,8 m3sk/ha/år. Det totala virkesförrådet är cirka 7 400 m3sk. De dominerande trädslagen är gran 50 % , tall 43 % och resten löv. Ålderklass fördelningen har sin tyngdpunkt i växtlig ung till medelålders skog. För komplett information rörande skogen se bilagd skogsbruksplan och skogskartor. Skogsbruksplanen kan levereras digitalt (PC SKOG) till intressenter, kontakta någon av ansvariga handläggarna för detta.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns ett Reservat registrerade som berör fastigheten. Reservatet kommer att lösas in, den ekonomiska ersättningen kommer att tillfalla säljarna. Det kommer inte att tillfalla någon ersättning av inlösen reservat, Åskakskölen

Delförsäljning

Möjligheten kan finnas att försälja fastigheten i delar. Förutsatt att det finns bud på alla delar och att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt kan en delförsäljning komma att bli aktuellt. Observera att första alternativet är dock en försäljning av hela fastigheten till en och samma köpare. Delförsäljning sker genom fastighetsreglering, kostnaden för fastighetsregleringen skall betalas av Tillträdaren. För det fall fastighetsreglering ej beviljas skall eventuellt utbetalade prestationer återbetalas omedelbart jämte ränta motsvarande den ränta som utgår på klientmedelskontot. Parterna förbinder sig att medverka till fastighetsregleringens fullgörande och överlåter på Lantmäterimyndigheten att säkra och tillvarata de servitut och övriga rättigheter som belastar Egendomen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs. För ansökan om tillstånd tas en avgift ut, som för fysiska personer alltid är 3 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Öppen budgivning

Försäljningen av fastigheterna sker via öppen budgivning till ett utgångspris om 1 500 000 kr, säljarna behåller avverkningsrätten, säljarna kan överlåta avverkningsrätten på köparen om köparen önskar det. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Säljaren har valt att i första hand sälja av fastigheten i en enhet. Är man intresserad av delar av fastigheten så mottas bud även på delar. Säljaren kan välja att acceptera/avvisa bud på delar av fastigheten. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Säljaren har fri prövningsrätt. Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller LRF icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller LRF förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: LRF KONSULT, 2015.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 140000 kr

Kontakt

bild_Agneta
LRF Konsult Lindesberg
Prästgatan 6
711 31 Lindesberg

Liknande fastigheter