VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Ungskogsfastighet 4 km väster om Söderhamn

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
46,3 ha
Skogsmark:
43,5 ha
Skogsimpediment:
2,2 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
3 102 m³sk
Fastighet:
Söderhamn Ina 2:11

Söderhamn

Utgångspris/ försäljningssätt

975 000 kr
Intresseanmälan

Visning

Visning sker på egen hand. Genom att ladda ner LRF Konsults app "Köpa gård" kan Ni enkelt orientera Er ut på fastigheten.

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lusth
Fastighetsmäklare
0278-639286
070-6337009
tomas.lusth@lrfkonsult.se
bild_Buster Buster Knutsson
Skogsekonom
0278-63 92 83
buster.knutsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Söderhamn Ina 2:11

Ungskogsfastighet 4 km väster om Söderhamn

Ungefär 4 km väster om Söderhamn ligger den obebyggda fastigheten Ina 2:11. Fastigheten är om totalt 46 ha, varav ca 44 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 3 100 m³sk och fastighetens medelbonitet är beräknas till 5,1 m³sk/ha, år. Fastigheten ingår i Söderala Norra Vvo om ca 2 500 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2014 av Claes Ringman. Planen har räknats upp med 4 års tillväxt till och med 2017. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 43,5 ha med ett virkesförråd om 3 102 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,1 m³sk/ha, år. Fastigheten har även del i två gemensamt ägda skiften tillsammans med tre andra fastigheter. Skiftena är ca 4,4 ha stort varav 2,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är uppskattat till ca 700 m³sk. Skiftena har på kartorna rödmarkerad fastighetsgräns.. Efterföljande fastighetssammanställningar redovisar var för sig Ina 2:11 och de gemensamt ägda områdena.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Beskrivning

Försäljningsobjektet ligger för närvarande under lantmäteriförrättning. Tänkt fastighetsbildning är skapandet av fastigheten Söderhamn Ina 2:11. Ursprungsfastigheterna är Söderhamn Ina 2:11, 3:5, 3:8 och 3:20, där de skogliga delarna från dessa fastigheter överförs till Ina 2:11. Fastigheten ligger knappt 4 km väster om Söderhamn och består av 5 skiften med ren skogsmark om totalt 46,3 ha, varav 43,5 ha är produktiv skogsmark. Till detta tillkommer dessutom del i samäga om totalt 4,4 ha varav 2,9 ha är produktiv skogsmark. ​

Jakt

Fastigheten ingår i Söderala Norra Vvo om ca 2 500 ha.

Forn- och kulturlämningar

Söder om kraftledningen som genomkorsar södra delen av avdelning 25 berörs ca 0,018 ha av fastigheten av bebyggelselämningar bestående av 2 husgrunder med 1 spisröse, 1 källare och en brunn samt äppelträd och syrenbuskar. Merparten av bebyggelselämningen ligger dock utanför försäljningsobjektet. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Förekomst av sumpskogar finns registrerade på avdelningarna 19 och 21. Avdelningarna är avsatta som NS respektive NO-bestånd. (Källa: Skogsstyrelsen)

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet är för närvarande under fastighetsbildning vilken beräknas slutföras under andra halvåret 2017.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

HitCounter