VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård med ljuvligt sjöläge

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
33,2 ha
Skogsmark:
29,7 ha
Betesmark:
2,5 ha
Småhusmark lantbruk:
0,5 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Virkesförråd:
3 528 m³sk
Boyta:
75 kvm
Fastighet:
Hylte Nässja 1:8
Nässja 115
31452 Unnaryd

Utgångspris/ försäljningssätt

5 100 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Martin Martin Haraldsson
Fastighetsmäklare
034519886
070-3819886
martin.haraldsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
Hylte Nässja 1:8

Skogsgård med ljuvligt sjöläge

Fastigheten har ett ypperligt läge längst ut på Nässja udde i Unnen med strandlinje i tre väderstreck. Idyllisk gårdscentra med angränsande betesmark och sjöutsikt. 33 ha varav 29,7 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd uppgår till 3528 m³sk. Jakt och fiske. Fastigheten kan även förvärvas av juridisk person.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Gårdssamlingen finns dokumenterad i Bebyggelseregistret och "tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde" med en klassificering B som följd. Detta medför troligtvis begränsningar och restriktioner vad gäller ombyggnationer och rivningslov. Det finns ett byggnadsvårdsbidrag som kan sökas hos länsstyrelsen för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken. Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget, det kan ge 50–90 procent av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad. Boningshus är i dagsläget uthyrt och hyresavtalet följer med köpet. Hyresintäkten uppgår till 3.785 kr/ månad i kallhyra.

Loge

Äldre loge i trästomme med tegeltak. Även denna byggnaden omfattas av kulturmiljö klassningen.

Undantag

Mindre stuga i dåligt skick. Golvet uppbrutet. El finns indraget, avloppet fungerar ej. Även denna byggnaden omfattas av kulturmiljö klassningen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017-04-21 AL Skogsdata. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 29,7 ha med ett virkesförråd om 3 528 m³sk varav 1 856 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Fastigheten är mycket välskött och har en tydlig inriktning mot rekreation. Fastigheten drabbades hårt av stormarna och har därför ett relativt lågt virkesförråd. Innanför badstranden så har ett större område hägnats och föryngrats med fågelbär, björk, bok och ek.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är väl utmärkta med stenmurar.

Naturvärden

Det finns ett mindre område 250 m öst om Nässja Udde som är klassificerat som nyckelbiotop enligt Skogsvårdsstyrelsen. Området angränsar till strandlinjen och består av senvuxna ädellöv med värdefulla mossor. I övrigt finns inga områden med dokumenterade höga naturvärden. Utöver detta finns en relativt hög andel ädellövskog på fastigheten. En del av detta är målklassat till NS enligt skogsbruksplan. Det betyder att naturvärden bör gynnas och utvecklas. Traditionell skogsproduktion blir därmed underordnad naturvården och landskapsvård i dessa bestånd.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns ett flertal fornlämningar, bland annat en boplats från Stenåldern på Nässja udde. Utöver det finns ett flertal rester från Blästringsbruk. Fynd av slagg och slaggvarp från myrmalm har gjorts på ett flertal platser.

Planer, bestämmelser mm

På fastigheten gäller ett förstärkt strandskydd om totalt 200 m, se bifogad karta för illustration. Detta medför att det endast finns ett fåtal platser som eventuellt kan vara möjliga att bebygga i anslutning till den östra gränsen och då främst i anslutning till där vägen kommer in. En exploatering på annan plats kräver dispens från strandskyddet.

Nyttjanderättsavtal

Som en följd av att fastigheten säljs ut ur Anna och Lars-Oskar Larssons Donationsfond kommer ett nyttjanderättskontrakt upprättats med Södra Unnaryds Samhällsförening, se bilagt dokument . Det är för att säkra allmänhetens möjligheter att nyttja toalett på badplats, vindskydd vid en udde m.m. som Fastighetsägaren och Samhällsföreningen träffar detta nyttjanderättsavtal.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Hallands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har rätt till fiske i Unnen via det samfällda fisket Nässja FS:1

HitCounter