VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård i Hallviken

Härlig lantgård med boningshus på 76 m² för den lilla familjen eller som fritidsboende. I slutet på den östra byvägen i byn Hallviken, ca 17 km söder om Strömsund, ligger fastigheten vackert belägen med brukningscentrum och skog i ett skifte samt ett mindre utskifte mot Kvarnån. Lämplig som hästgård eller bara för rekreation, lugn och ro, samt goda möjligheter till odling eller djurhållning i mindre skala. Total areal om 44 ha varav ca 21 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 2 842 m³sk varav 2 638 m³sk är S1 och S2 skog. Jakt i vvo med en areal om 2 000 ha. Fiskerätt i Russfjärdens FVO. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-06-15.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
43,1 ha
Skogsmark:
21,7 ha
Myr/kärr/mosse:
19,6 ha
Inägomark:
1,8 ha
Virkesförråd:
2 842 m³sk
Boyta:
76 kvm
Fastighet:
Strömsund Hallviken 7:12
Hallviken 445
83392 Strömsund

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Hallviken 7:12

Skogsgård i Hallviken

Härlig lantgård med boningshus på 76 m² för den lilla familjen eller som fritidsboende. I slutet på den östra byvägen i byn Hallviken, ca 17 km söder om Strömsund, ligger fastigheten vackert belägen med brukningscentrum och skog i ett skifte samt ett mindre utskifte mot Kvarnån. Lämplig som hästgård eller bara för rekreation, lugn och ro, samt goda möjligheter till odling eller djurhållning i mindre skala. Total areal om 44 ha varav ca 21 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 2 842 m³sk varav 2 638 m³sk är S1 och S2 skog. Jakt i vvo med en areal om 2 000 ha. Fiskerätt i Russfjärdens FVO. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-06-15.

Byggnader

Ladugård

Ladugård på 84 m².

Garage

Mindre fristående bilgarage.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2018 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 21,7 ha med ett virkesförråd om 2 842 m³sk varav 2 638 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande skogsvårdsåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Östra Hallvikens viltvårdsområde med en areal om 2 000 ha. Jakten övergår till köparen den 1/7 2018.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt inom Russfjärdens FVO, akt 23-FVO-135:1, som förvaltas av Russfjärdens fvof. Regler för fiskerätten regleras i gällande stadgar för föreningen.

Naturvärden

Det finns två sumpskogsområden registrerade på fastigheten (källa:SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-06-15. OBS! Märk kuvertet "Hallviken 7:12 ". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid. Fastighetens skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Områdesbeskrivning

Hallviken är en by 14 km söder om Strömsund i Hammerdals distrikt (Hammerdals socken) i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Både Inlandsbanan och E45 mellan Östersund och Strömsund passerar byn. Hallviken har varit bebott mycket länge. Ett flertal stenåldersföremål har hittats i området och byn finns omnämnd så tidigt som 1200-1300-talet.

Vägbeskrivning

Om du kommer från Strömsund på väg 45 tar du av till vänster i början av byn Hallviken innan förskolan och följer byvägen så hittar du efter någon km huset på vänster sida av vägen. Om du kommer från Östersund på väg 45 åker du igenom hela byn Hallviken och tar till höger i slutet av byn efter förskolan. Följ byvägen någon km så hittar du huset på vänster sida av vägen.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter