VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Risnäs, Sorsele

Skogsfastighet i Risnäs, Sorsele om ca 129 ha varav ca 121 ha produktiv skogsmark med en bonitet om ca 2,9 m3sk/ha/år och ett virkesförråd om ca 10 910 m3sk. Fastigheten ingår i Björkheden-Svartheden jaktområde på ca 800 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
129,4 ha
Skogsmark:
121,0 ha
Myr/kärr/mosse:
7,7 ha
Berg/hällmark:
0,2 ha
Övrigmark:
0,5 ha
Virkesförråd:
10 910 m³sk
Fastighet:
Sorsele Risnäs 1:8

Utgångspris/ försäljningssätt

1 707 000 kr
Offentlig auktion

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Sorsele Risnäs 1:8

Skogsfastighet i Risnäs, Sorsele

Skogsfastighet i Risnäs, Sorsele om ca 129 ha varav ca 121 ha produktiv skogsmark med en bonitet om ca 2,9 m3sk/ha/år och ett virkesförråd om ca 10 910 m3sk. Fastigheten ingår i Björkheden-Svartheden jaktområde på ca 800 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i Juli 2016 av Norra Skogsägarna. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 121 ha med ett virkesförråd om ca 10 910 m3sk varav ca 6480 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning om ca 11 ha och plantering om ca 11 ha. Viss plantering och markberedning är utförd. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Sorsele kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Björkheden-Svartheden jaktområde om ca 800 ha. Anslutet till Vindelfjällens ÄSO fr.o.m 2017.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 22000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter