VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Sorsele

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
226,5 ha
Skogsmark:
166,4 ha
Myr/kärr/mosse:
58,6 ha
Berg/hällmark:
0,7 ha
Inägomark:
0,8 ha
Virkesförråd:
10 540 m³sk
Fastighet:
Sorsele Måskenåive 2:20

Utgångspris/ försäljningssätt

1 600 000 kr
Offentlig auktion

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
bild_Nils Nils Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717583
nils.lundmark@lrfkonsult.se
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Sorsele Måskenåive 2:20

Skogsfastighet i Sorsele

Skogsfastighet i Måskenåive, Sorsele om ca 226 ha, varav ca 166 ha produktiv skogsmark med en bonitet om ca 3 m3sk/ha/år och ett virkesförråd om ca 10 540 m3sk. Fastigheten har en god åldersfördelning med merparten medelåldersskog. Fastigheten ingår i Nordanås-Fjällnäs VVO om ca 5000 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad Juli 2016 av Norra skogsägarna. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 166 ha med ett virkesförråd om ca 10 540 m3sk varav ca 3040 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Sorsele kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Nordanås-Fjällnäs VVO om ca 5000 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

HitCounter