VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Västerskucku

Utvecklingsbar gård med närhet till sjön Näkten i Skucku, Svenstavik. Tre vackra och välhållna timmerhus men som kräver upprustning för ett heltidsboende. Fastigheten består av ett tallskogsdominerat skifte med total areal om ca 100 ha varav ca 90 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 7 300 m³ sk varav större delen av volymen finns i huggningsklass G1. Under 2016 ingick marken i Västerskucku jaktlag med en areal om 1 700 ha med 10 jägare. Småviltjakten har bedrivits på den egna marken. Tilldelningen för 2016 var 5 vuxna och 5 kalvar. Fiskerätt i Näktens FVO.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
99,6 ha
Skogsmark:
88,2 ha
Myr/kärr/mosse:
5,0 ha
Inägomark:
5,2 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Berg/hällmark:
0,2 ha
Väg och kraftledning:
0,9 ha
Virkesförråd:
7 292 m³sk
Boyta:
160 kvm
Fastighet:
Berg Västerskucku 1:15
Skucku 402
84040 Svenstavik

Utgångspris/ försäljningssätt

2 650 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Mikael
bild_Emma
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Berg Västerskucku 1:15

Skogsfastighet i Västerskucku

Utvecklingsbar gård med närhet till sjön Näkten i Skucku, Svenstavik. Tre vackra och välhållna timmerhus men som kräver upprustning för ett heltidsboende. Fastigheten består av ett tallskogsdominerat skifte med total areal om ca 100 ha varav ca 90 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 7 300 m³ sk varav större delen av volymen finns i huggningsklass G1. Under 2016 ingick marken i Västerskucku jaktlag med en areal om 1 700 ha med 10 jägare. Småviltjakten har bedrivits på den egna marken. Tilldelningen för 2016 var 5 vuxna och 5 kalvar. Fiskerätt i Näktens FVO.

Byggnader

Gårdscentra

Äldre bostadsbyggnader i timmer. En stor mangårdsbyggnad, ett mindre torp samt en bryggstuga. Nya plåttak på samtliga tre byggnader. Huvudbyggnaden och torpet är inte beboeliga idag och kräver omfattande upprustning för ett heltidsboende. Bryggstugan är enklare inredd för ett tillfälligt boende.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2017 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 88,2 ha med ett virkesförråd om 7 292 m³sk varav 414 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 12,4 ha och övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning om 17,3 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingick under 2016 i Västerskucku jaktlag med en areal om 1 700 ha och 10 jägare som i sin tur ingår i Bergs Östra licensområde med en areal om 41 171 ha. Grundtilldelningen var 5 vuxna och 5 kalvar under 2016. Småviltjakten bedrivs på den egna marken.

Fiske

Fiskerätt i Näktens FVO.

Naturvärden

Det finns sumpskogar registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige)

Naturvårdsavtal

Ett naturvårdsavtal finns tecknat för 50 år (upprättat 2010) och avser avdelning 15 i skogsbruksplanen. Beståndet består av äldre naturskog och skall lämnas orört.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 2 650 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1658000 kr

Vägbeskrivning

Från Östersund kör till Brunflo och sväng höger i rondellen mot Mora. Kör 4 mil och sväng vänster mot Skucku. Kör sedan 1,4 km där fastigheten korsar vägen.

Kontakt

bild_Mikael
bild_Emma
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter