VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet, norr Järpen, Åre Kommun

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
472,0 ha
Skogsmark:
366,2 ha
Skogsimpediment:
102,7 ha
Berg/hällmark:
1,0 ha
Inägomark:
0,4 ha
Väg och kraftledning:
1,7 ha
Virkesförråd:
20 290 m³sk
Fastighet:
Åre Järpen 2:63
Järp-storvallen 110
83005 Järpen

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Lars-Anders Lars-Anders Jonsson
Fastighetsmäklare
063-15 71 66
063-15 71 66
lars-anders.jonsson@lrfkonsult.se
bild_Emma Emma Hansson
Assistent
063-15 71 14
emma.hansson@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Åre Järpen 2:63

Skogsfastighet, norr Järpen, Åre Kommun

Stor tillväxtfastighet i sammanhängande skifte nordnordost om Järpens samhälle (fågelvägen), skiftet nås genom att köra in på en skogsbilväg norr om byn Semlan. Skiftets norra del angränsar till ån Semlan. Arealsstorlek cirka 474 ha, väg igenom skiftet från nordost. Från den asfalterade vägen är det cirka 13 km in till skogsbilvägen in på skiftet. Fastighetens skogsmark består enligt skogsbruksplanen av 375 ha produktiv areal med ett virkesförråd om 20 290 m³sk, S1 skog med 1,7 ha och 153 m³sk, S2-Skog med 6,4 ha och 512 m³sk. Stor andel är bestående av G1-skog med en areal om 130,6 ha. Ett naturvårdsavtal är tecknat på 24,9 ha. Säljaren skall behålla nyttjanderätten för älgjakten samt nyttjanderätt av den nyare stugan på skogsskiftet fram till och med höstjakten 2022. Ett krav från säljaren för att försäljning skall genomföras.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2017 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 366,2 ha med ett virkesförråd om 20 290 m³sk varav 665 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: 1. Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: - Återväxt åtgärder i form av markberedning och plantering om 30,5 ha. 2. Övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning, R1-skog 30,7 ha samt röjning R2-skog 66,7 ha. Gallring G1-skog med en areal om 130,6 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Lars-Anders Jonsson, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund tillhanda senast 2017-10-16. OBS! Märk kuvertet "Fastigheten Åre Järpen 2:63". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Forn- och kulturlämningar

Naturvårdsavtal (Naturskogsartad barrskog) finns på ett område närmast ån Semlan, söder om vägen/bron som går in i skiftets nordöstra del. Ett område på cirka 25 ha. Det finns 3 st små sumpskogsområden registrerade. Inga forn eller kulturlämningar finns registrerade. (uppgifter från Metria)

Fiske

Fastigheten bildades genom sammanläggning av Järpen 2:22 och 2:24 , akt 23-UND-1319, och har ej erhållit andel i fiske. (uppgift från Lantmäteriet)

Jakt

Säljaren förbehåller sig rätten att ha kvar jakten själv i fem år, detta är ett villkor i försäljningen mot ny ägare. Säljaren behåller jakten som nyttjanderätt mot ny ägare i fem år. I tillägg till detta skall han även nyttja jaktstugan under samma tid. Jakt kommer att bedrivas under september/oktober, jaktledaren vill att spekulanter tar kontakt med honom innan man går in på skiftet för säkerhet. Kontakta LRF Konsult för kontaktuppgift till jaktledaren.

Arrende/nyttjanderätter

Säljaren skall behålla nyttjanderätt för älgjakten och nyttjanderätt av den nyare stugan på skogsskiftet fram till och med höstjakten 2022. Ett krav från säljaren för att försäljning skall genomföras.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 365000 kr

Områdesbeskrivning

I fastighetens närområde finns samhället Järpen, Kallsjön ligger västerut, Åreskutan i västsydvästlig riktning.

Vägbeskrivning

Fastigheten nås genom att köra in på en skogsbilväg norr om byn Semlan. Vägen nås längs vägen mellan Mörsil och Alsen, 4,1 km från E14 eller ca 800 m efter sista huset i byn Semlan.

HitCounter