VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med enklare torpstuga

Välarronderad enskilt belägen skogsfastighet om 35 hektar utanför Nyköping. Fastigheten består till största del av produktiv skogsmark med ett tillhörande torp och enklare ekonomibyggnader. Goda jaktmöjligheter.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
33,8 ha
Skogsmark:
32,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
5 297 m³sk
Boyta:
100 kvm
Fastighet:
Nyköping Stora Smedstorp 1:1
Stora Smedstorp 1
61193 Nyköping

Utgångspris/ försäljningssätt

4 975 000 kr
Anbud

Visning

2018-05-04 15:00 - 16:00

Visas av: Joakim Aro

Öppen visning, välkommen! Det går även bra att besiktiga markerna på egen hand innan eller efter angivet visningstillfälle med visad respekt för djur och natur.

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping
Nyköping Stora Smedstorp 1:1

Skogsfastighet med enklare torpstuga

Välarronderad enskilt belägen skogsfastighet om 35 hektar utanför Nyköping. Fastigheten består till största del av produktiv skogsmark med ett tillhörande torp och enklare ekonomibyggnader. Goda jaktmöjligheter.

Byggnader

Bostadshus

Centralt på fastighet ligger bostadsbyggnaden. Huset uppfördes ursprungligen i slutet av 1800-talet. Den taxerade bostadsytan uppgår till 100 kvadratmeter. Bostaden har stått obebodd en längre tid och det löpande underhållet har blivit eftersatt med följd att taket sprungit läck på flera ställen. Stommen av timmer är rest på torpargrund av huggen sten och fasaden består av stående träpanel. Tak av tvåkupigt lertegel. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning har skett med vedspis. (osäker funktion) Vatten från grävd brunn (ej i funktion) Enskilt enkelt avlopp (ej godkänt att användas)

Energideklaration

Säljaren kommer inte/har inte upprätta/t någon energideklaration. Köparen är medveten om att säljaren kommer friskriva sig från det ansvaret i köpekontraktet.

Djurstall

Enklare ekonomibyggnad som tidigare fungerat som djurstall. Träkonstruktion under tak av plåt. Invändigt indelad i lider och djurstall.

Lider

Enklare ekonomibyggnad som fungerat som lider/snickarverkstad. Träkonstruktion under tak av plåt. Invändigt indelad i lider och snickeriverkstad.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017-05-16 av Mellanskog (Per Larsson). Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 33,9 ha med ett virkesförråd om 5 300 m3sk varav 2 216 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen är medveten om att säljaren kommer friskriva sig från eventuella dolda fel. Besiktning och boendekalkyl Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Skogsinventering Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Jakt

Välarronderad skogsmark med goda möjligheter till spännande jaktupplevelser. Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område registrerat hos skogsstyrelsen som nyckelbiotop (avdelning 13 i skogsbruksplanen). Området har inte ersatts med intrångsersättning. Blivande ägare äger därför möjlighet att förhandla om bildande av biotopskydd för området i fråga. Vidare återfinns ett område som av Skogsstyrelsen bedömts hysa höga naturvärden (del av avdelning 1 och del av avdelning 4 i skogsbruksplanen).

Friskrivning

Köparen är medveten om att säljaren kommer friskriva sig från ev. dolda fel.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 20000 kr

Kontakt

bild_Joakim
LRF Konsult Nyköping
Brunnsgatan 5
611 32 Nyköping

Liknande fastigheter