VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsskifte med jakträtt i Heby kommun

Skifte på obebyggd skogsfastighet om totalt 38,9 ha i Heby kommun. Produktiv skogsmark om 36,5 ha. Virkesförråd om 6 900 m³sk, varav 72% är tall, 23 % gran och 5 % löv. Tyngdpunkt på röjning- och gallringsskogar. Skiftet ligger intill skogsbilväg, ca 10 km öster om samhället Östervåla. Attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade inom köravstånd, dryga timmen från Stockholm via E4:an. Medelbonitet på 5,5 m³sk/ha. Gallrade tallbestånd som står på tillväxt och ungskogar med visst röjningsbehov där möjligheten till ett gott urval på kvalitetsstammar av både tall och gran finns. Mycket välrustade skogsvägar för skogstransporter. Jakt i större Viltvårdsområde (Östervåla VVO). Vidsträckta, viltrika skogsmarker. Försäljning gäller del av fastighet. För fullständig information se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
38,9 ha
Skogsmark:
36,5 ha
Myr/kärr/mosse:
2,4 ha
Fastighet:
Heby Ettinga 5:2, skifte 8

Utgångspris/ försäljningssätt

3 050 000 kr
Fast pris

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Heby Ettinga 5:2, skifte 8

Skogsskifte med jakträtt i Heby kommun

Skifte på obebyggd skogsfastighet om totalt 38,9 ha i Heby kommun. Produktiv skogsmark om 36,5 ha. Virkesförråd om 6 900 m³sk, varav 72% är tall, 23 % gran och 5 % löv. Tyngdpunkt på röjning- och gallringsskogar. Skiftet ligger intill skogsbilväg, ca 10 km öster om samhället Östervåla. Attraktivt läge för den jakt- och skogsintresserade inom köravstånd, dryga timmen från Stockholm via E4:an. Medelbonitet på 5,5 m³sk/ha. Gallrade tallbestånd som står på tillväxt och ungskogar med visst röjningsbehov där möjligheten till ett gott urval på kvalitetsstammar av både tall och gran finns. Mycket välrustade skogsvägar för skogstransporter. Jakt i större Viltvårdsområde (Östervåla VVO). Vidsträckta, viltrika skogsmarker. Försäljning gäller del av fastighet. För fullständig information se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad t o m växtsäsongen 2017. Enligt skogsbruksplan omfattar skiftet totalt 38,9 ha, varav 36,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 6 900 m³sk varav 4 000 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Av skiftets totala volym är 72 % tall, 23 % gran och 5 % löv. Medelbonitet på 5,5 m³sk/ha. Åldersfördelning med tyngdpunkt på röjnings- och gallringsskogar i åldrarna 20-50 år, med hög årlig tillväxt, samt äldre skog i åldrarna 110-119 år. Terrängen är lättframkomlig. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare marker med berg i dagen. De lägre partierna på skogsmarken är dikade, dikesrensning bör ske i samband med gallring eller föryngringsavverkning. På fastigheten finns mycket välrustade skogsvägar för bra möjligheter för uttransport av virke.

Skogsvård

Den skogsvård som främst behöver göras är underväxtröjning inför gallring, ca 5,2 ha. Om några år behövs ungskogsröjning av ca 6,7 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Från Sala: Ta Uppsalavägen, RV 56/72. Åk mot Uppsala i ca 13 km och tag sedan vänster in på väg 56, skyltat mot Gävle/Gysinge/Tärnsjö. Åk ca 28 km, tag sedan höger skyltat mot Östervåla. Efter ca 5 km håll höger till LV 272, fortsatt skyltat mot Östervåla. Kör ytterligare ca 7 km och tag vänster skyltat mot S Färjsundet och fortsätt ca 1,5 km, tag vänster skyltat mot Rickebo. Kör ca 4 km tills du kommer till en vändplan så har du skifte 8 på din vänstra sida. Från Uppsala: Tag LV 272 mot Gysinge. Åk ca 50 km, passera Östervåla, och tag sedan höger skyltat mot S Färjsundet och fortsätt ca 1,5 km, tag vänster skyltat mot Rickebo. Kör ca 4 km tills du kommer till en vändplan så har du skifte 8 på din vänstra sida. Från Stockholm: Kör E4 till Månkarbo och tag av mot Östervåla. Åk ca 15 km. Kör igenom samhället in på LV 272 mot Gysinge och tag sedan höger skyltat mot S Färjsundet och fortsätt ca 1,5 km, tag vänster skyltat mot Rickebo. Kör ca 4 km tills du kommer till en vändplan så har du skifte 8 på din vänstra sida. I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten betingar en jakträtt för varje påbörjad 50 ha land areal. Till skifte 8 medföljer då en jakträtt. Jakträtten ingår i ett attraktivt Viltvårdsområde (Östervåla VVO) med stora sammanhängande skogar. Kronskötselområde är under bildning. Fastigheten ingår i Ginka-Tängesbo jaktsektion med ca 1 600 ha jaktmarker, kontaktperson Hans Andersson, 070-692 98 99.

Fiske

Fiskerätt saknas.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på berörda skiften. På skifte 8 finns två sumpskogar som berör skiftet i nord- och sydöst. Källa Skogsstyrelsen, för mer information se Skogsstyrelsens skogliga grunddata, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning , betalas av säljarna, eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Vid köp betalar och ansöker köparen om lagfart och stämpelavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Fastighetens skick Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar. Befintliga inteckningar behålls på stamfastigheten.

Kontakt

bild_Thomas
bild_Elin
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter