VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Virkesrik skogsfastighet i Övertorneå.

Stor skogsfastighet i Kuivakangas, Övertorneå. 395 hektar varav ca 350 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 35070 m³sk och en medelbonitet på 3,3 m³sk/ha/år.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
395,2 ha
Skogsmark:
350,5 ha
Myr/kärr/mosse:
26,9 ha
Berg/hällmark:
9,2 ha
Inägomark:
4,7 ha
Väg och kraftledning:
3,9 ha
Virkesförråd:
35 070 m³sk
Fastighet:
Övertorneå Kuivakangas 41:1

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-06-18, kl 12:00

Kontakt

bild_Tomas
bild_standard
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Övertorneå Kuivakangas 41:1

Virkesrik skogsfastighet i Övertorneå.

Stor skogsfastighet i Kuivakangas, Övertorneå. 395 hektar varav ca 350 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 35070 m³sk och en medelbonitet på 3,3 m³sk/ha/år.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Lars-Henrik Hedlund i Oktober 2014. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 350 ha med ett virkesförråd om totalt ca 35070 m3sk varav ca 28760 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Soukolojärvi byajaktlag nyttjar i dagsläget skiftet som ligger i byn. Korva jaktlag jagar på skiftet som ligger efter Kuusivaaravägen. Inga skriftliga upplåtelser finns.

Åkermark

Åkermarken brukas genom muntlig upplåtelse brukaren innehar stödrätterna. Åkermarken brukas under hela växtodlingssäsongen 2018 av brukaren.

Jaktkoja

Jaktkojan som står på fastighetens norra skifte ingår inte i försäljningen utan kommer att hämtas av säljarna så fort vägen bär.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två fornlämningar varav en torpruin placerad på avdelning 30 i skogsbruksplanen och en kvarn placerad på gränsen mellan avdelning 28 och 29. (Källa Skogsstyrelsen)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Tomas
bild_standard
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå

Liknande fastigheter