VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och jakt i Venjan

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
50,7 ha
Skogsmark:
44,3 ha
Skogsimpediment:
6,4 ha
Virkesförråd:
7 471 m³sk
Fastighet:
Mora Stutt 131:4
Skogsfastighet

Utgångspris/ försäljningssätt

2 200 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Thomas Thomas Persson
Fastighetsmäklare
0250-592283
076-1108658
thomas.j.persson@lrfkonsult.se
bild_Anna Anna Beronius
Assistent
0250-59 22 81
070-311 17 15
anna.beronius@lrfkonsult.se
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora
Mora Stutt 131:4

Skog och jakt i Venjan

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte, beläget strax väster om Venjan i Mora kommun. Totalt ca 50 ha varav ca 44 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 7 400 m³sk, huvudsakligen gallringsskog och äldre. Fastigheten har två jakträtter i Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 200 ha. Andel i Venjans Besparingsskog ger rätt till småviltjakt, samt bidrag till bland annat skogsvård och vägar. Öppen budgivning Utgångspris: 2 200 000 SEK

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-11-24 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 44,2 ha med ett virkesförråd om 7 435 m³sk varav 4 720 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Skogsbruksplanen är upprättade med gängse metoder för skogsbruksplanläggning och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger strax väster om Venjan. Kör Limavägen västerut från Venjan ca 8,5 km, ta höger mot Digernäs och Norrgårdssälen. Från Limedsforsen, kör mot Venjan ca 22 km, ta vänster mot Digernäs och Norrgårdssälen. Efter ca 2,5 km ligger fastigheten på vänster hand mellan vägen och Ogån. Se även bifogade kartor för att besöka fastigheten. Använd även appen "Köpa gård" i iPhone.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har två jakträtter i Venjans viltvårdsområde omfattande ca 23 200 ha. För ytterligare upplysningar om jakten hänvisas till Jonas Jonsson, 070-380 47 01.

Fiske

Fastigheten ligger inom Norra Venjans fiskevårdsområde. Läs mer på https://sites.google.com/site/venjanfiske

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

HitCounter