Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Tillväxtfastighet i Nederhögen, Berg

Obebyggd skogsfastighet med skog i bra tillväxtålder. Fastigheten är belägen i byn Nederhögen, ca 10 mil söder om Östersund och har en total areal om 101,5 ha, varav 69,4 prod skogsmark. Totalt virkesförråd om 7 852 m³sk varav ca 5 596 m³sk är i huggningsklassen G1, vilket ger bra tillväxt med ökat virkesförråd. Trevlig investeringsfastighet med stor andel skog i gallringsålder. Fastigheten bör ses som god investeringsfastighet utifrån sin gynnsamma åldersklassfördelning, med stor vikt på skog i gallringsålder = hög tillväxt. Rekreation i form av jakt och fiskemöjligheter. Prisidé: 1 750 000 kr Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
101,5 ha
Skogsmark:
69,4 ha
Impediment:
29,1 ha
Väg och kraftledning:
2,4 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
7 852 m³sk
Fastighet:
Berg Nederhögen 1:15
Berg Nederhögen 1:15
84595 Rätan
Utgångspris

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Högsta bud

1 595 000 kr

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Berg Nederhögen 1:15

Tillväxtfastighet i Nederhögen, Berg

Obebyggd skogsfastighet med skog i bra tillväxtålder. Fastigheten är belägen i byn Nederhögen, ca 10 mil söder om Östersund och har en total areal om 101,5 ha, varav 69,4 prod skogsmark. Totalt virkesförråd om 7 852 m³sk varav ca 5 596 m³sk är i huggningsklassen G1, vilket ger bra tillväxt med ökat virkesförråd. Trevlig investeringsfastighet med stor andel skog i gallringsålder. Fastigheten bör ses som god investeringsfastighet utifrån sin gynnsamma åldersklassfördelning, med stor vikt på skog i gallringsålder = hög tillväxt. Rekreation i form av jakt och fiskemöjligheter. Prisidé: 1 750 000 kr Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Byggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015 av Mellanskog. Skogsbruksplanen har därefter uppräknats med tillväxt och korrigerats med utförda åtgärder tom okt 2017. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 69,4 ha med ett virkesförråd om 7 852 m3sk varav 1 549 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 0,4 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 21. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ingår idag i mindre A-licensområde som förfogar över ca 715 ha. Fjolårets tilldelning inom området var 1 stor och 1 kalv. Jaktledare är Anders Sidén tel: 070-2104757. Småviltjakten bedrivs på den egna arealen. Ny ägare ansvarar själv för att söka ev medlemskap i bef jaktlag, angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2019-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Vissa av bilderna i försäljningsmaterialet är ej tagna på fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns områden med fornminnen registrerade. Detta berör del av avd. 2, total areal om ca 2 ha. (Källa Skogsstyrelsen). Utöver detta finns idag inga ytterligare kända eller registrerade nyckelbiotoper, höga naturvärden eller andra fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter