VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Idyllisk gård nära Strömsund

Idyllisk och fridfull gård norr om Strömsund. Gården har egen elförsörjning via solceller, vindsnurra och elverk. Vatten hämtas i egen kallkälla. Areal om 42 ha varav skogsmark om 33 ha. Virkesförråd om ca 2 700 m³sk varav 2 500 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten ingår idag i jaktlag om 4 000 ha och har fiskerätt. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid. Försäljning via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 1 100 000 kr. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-10-29

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
42,7 ha
Skogsmark:
33,3 ha
Inägomark:
9,3 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
2 711 m³sk
Fastighet:
Strömsund Gärde 1:10
Österkälen 192
83393 Strömsund
Utgångspris

1 100 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2018-10-29

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Gärde 1:10

Idyllisk gård nära Strömsund

Idyllisk och fridfull gård norr om Strömsund. Gården har egen elförsörjning via solceller, vindsnurra och elverk. Vatten hämtas i egen kallkälla. Areal om 42 ha varav skogsmark om 33 ha. Virkesförråd om ca 2 700 m³sk varav 2 500 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten ingår idag i jaktlag om 4 000 ha och har fiskerätt. Visning av gården sker efter överenskommelse med assistent Bengt Wiklander, välkommen att ringa och boka tid. Försäljning via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 1 100 000 kr. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-10-29

Byggnader

Bostadshus Smedjan

Timmerbyggnad på stenfot. Renoverad skorsten med 4 nya slangar till vedspis, kamin och två öppen spisar. Plåttak och tvåglasfönster. Nedre planet består av hall, lantkök, vardagsrum och sovrum. Övre planet består av ett större sovrum/allrum. Byggnadsmått ca 10 * 12 m. Byggnaden har egen försörjning av el via solceller, vindsnurra och elverk. Kallvatten från egen brunn, enkelt avlopp endast för diskvatten. Byggnaden är delvis renoverarad i en charmig stil där man bevarat de gamla detaljerna.

Bostadshus i rappat timmer

Timmerhus uppfört på stenfot med plåttak och tvåglasfönster.Uppvärmning via vedspis, öppen spis och kakelugn. Byggnaden saknar el och vatten.

Ladugård

Timrad ladugård på stenfot med plåttak. Byggnadsmått ca 28 * 12 m.

Härbre

Timrad byggnad på stenfot med plåttak. Byggnadsmått 7 * 10 m. Byggnaden saknar el och vatten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2017 av Kalle Lennartsson och är sedan uppräknad med en tillväxtsäsong.. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 33,3 ha med ett virkesförråd om 2 711 m³sk varav 2 513 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Djupdalens jaktlag med en areal om ca 4 000 hektar. All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen 1 juli 2019

Fiske

Fiskerätt i Russfjärdens FVO enligt säljaren.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad forn och kultutlämning i form av en kåtatomt på fastighetens inägomark. (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 1 100 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-10-29. OBS! Märk kuvertet "Gärde 1:10 ". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

För visning av byggnaderna kontakta Bengt Wiklander. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 13850 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger väster om E45

Kommunikationer

Från Strömsund följ E45 norrut ca en mil, ta av till vänster och följ våra skyltar ca 3 km.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Sofia
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter