VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med jaktstuga

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
38,4 ha
Skogsmark:
26,1 ha
Skogsimpediment:
10,9 ha
Övrigmark:
1,3 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
6 600 m³sk
Antal rum:
1 st
Fastighet:
Sala Lasjö 1:10

Utgångspris/ försäljningssätt

2 900 000 kr
Fast pris

Kontakt

bild_Thomas Thomas Hedlund
Fastighetsmäklare
021-10 35 55
thomas.hedlund@lrfkonsult.se
bild_Fredrika Fredrika Hovberg
Fastighetsmäklare
021-10 35 56
fredrika.hovberg@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Sala Lasjö 1:10

Skogsfastighet med jaktstuga

Skogsfastighet med timrad jaktstuga väster om Sala. Jaktstugan är uppförd på en stor tomt med en vacker öppning mot söder. Fastigheten består av totalt 38 ha, varav 26 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 6 600 m³sk, varav 4 100 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Jakträtt medföljer. Enskild jakt på småvilt och gemensamhetsjakt på högvilt. Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark. För fullständig information och budgivningsförfarande se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt.

Byggnader

Jaktstugan

På fastigheten finns en vacker öppning mot söder där man öppnat upp en tomt om ca 3 000 m². År 2000 uppfördes en jaktstuga. Byggnadsarea 7,3*5,5 m. Stugan är knuttimrad och i mycket kraftigt rundtimmer. Stugan består i entréplanet av ett allrum med köksdel samt sovloft på halva överplanet. Jaktstugan står på en väl avgrusad och dränerad yta med betongplintar och betongbalkar som grund, väggar av rundtimmer ut och invändigt samt torvtak. Uppvärmning genom braskamin. Skorsten av plåt. Ventilation genom självdrag. Jaktstugan, inklusive sovloft, har sängplatser för 4-5 personer. Köksdel med elspis, kyl, diskbänk och skåp, dock ej rinnande vatten. El finns, ledningar är nya, huvudsäkring 16 A, jordat. Avlopp och vattenbrunn saknas. På tomten finns timrat utedass med torvtak. Byggnadsarea 2,1*5,3 m.

Energideklaration

Energideklaration behövs ej på grund av att byggnaden på fastigheten inte är eller används som permanentbostad.

Förråd

På tomten finns 2 st containrar som fungerar som förråd och lagerutrymmen. Container 1 är 2,4*6,0 m och höjd på 2,9 m. Container 2 är 1,9*4,0 m och höjd på 2,2 m.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2016 av Hushållningssällskapet. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive växtsäsongen 2017. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 26 ha med ett virkesförråd om 6 600 m³sk, varav 4 100 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Högt virkesförråd om 247 m³sk per ha. Trädslagsblandning 53 % tall, 27 % gran, 18 % björk och 2 % asp. Ojämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 30 år. Den ojämna åldersfördelningen beror på att i princip hela fastigheten hade industriell torvbrytning under förra seklet. Markförhållanden är i stora delar fuktig men på grund av ett välutbyggt och omfattande dikessystem runt om och över fastigheten är tillväxten på den produktiva skogsmarken god. Lättframkomlig terräng. På fastigheten är avdelning 4 föreslagen som NS-område (naturvård skötsel), avdelning 11 som PF-område (kombinerade mål, 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen) och avdelning 15 som NO-områden (naturvård orört). Totalt 4,4 ha (15 % av den produktiva skogsmarken).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 2 avdelningar, sammanlagt 2,3 ha, föreslagna för underväxtröjning före gallring/föryngringsavverkning och 5 avdelningar, sammanlagt 10,6 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Gränserna är lätta att hitta, majoriteten av fastigheten avgränsas med diken. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen. Från Sala Tag Västeråsleden ut från Sala. Sväng höger mot Fagersta/ Norberg och kör ca 3,4 km. Fortsätt in på väg 256, i slutet på Västerfärnebo och efter bron, ca 18 km sväng höger mot Hedåker. Kör ca 1,5 km och tag sedan vänster mot Västerbykil. Efter ca 3,9 km sväng vänster vid skylt Lasjö 1 och kör ytterligare 1,4 km till Lasjövreten, där svänger du höger och kör ca 750 m. Du är nu vid fastighetens sydvästra hörn och har jaktstugan in till höger. Från Avesta Tag RV 70 mot Gävle/Enköping och kör ca 16 km. Sväng höger mot Salbohed/Hedåker och efter ca 1 km sväng höger mot Västerbykil/Hedåker. Sväng höger mot Hökmora/Västerbykil och kör 3,5 km. Tag vänster mot Västerbykil och vid T-korsningen ta vänster mot Kilbolokalen. Efter ca 3,3 km sväng höger skylt Lasjö 1 och kör ytterligare 1,4 km till Lasjövreten, där svänger du höger och kör ca 750 m. Du är nu vid fastighetens sydvästra hörn och har jaktstugan in till höger.

Jakt

Fastigheten ingår i Västerfärnebos Västra Viltvårdsområde (VVO), Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO). Viltvårdsområdet är indelat i tre sektioner där fastigheten tillhör den Norra Sektionen. Sektionerna bildar sedan jaktlag för älgjakten. Jakten på högvilt sker som gemensamhetsjakt med grannar. På fastigheten sker småviltjakten som enskild med endast ett fåtal jägare. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO/ÄSO/KSO. Kontaktperson gällande jakt är Tomas Jonasson, 070-655 91 67, ordförande i Västerfärnebos Västra Viltvårdsområde. Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark.Jakträtten nyttjas av ägaren och är inte utarrenderad. Lämplig övergång av jakträtten är fr. o m 2018-07-01.

Naturvärden

På fastigheten finns det 1 sumpskog registrerad vid kontrolltillfället. Påverkade avdelningar är 2, 4, 5, 15 och 16. Där avdelningarna 4 och 15 är avsatt med naturvårdsmål i skogsbruksplanen. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Mantal

Fastigheten har 2/10000 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Fiske

Mantalet ger rätt till fiske.

Vägar

Fastigheten har andelar och delaktighet i befintliga vägföreningar för tillfartsvägar och betalar årligen en vägavgift. Avgiften under 2016 var under 200 kr.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Totalt belopp: 35 000 SEK

HitCounter