VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Söderhamn Edvik 2:3, område av

Försäljningen gäller 2 områden av Söderhamn Edvik 2:3. Områdena, fortsättningsvis kallad fastigheten, är beläget drygt en mil norr om Söderhamn och har en produktiv areal om 23,3 ha. Fastigheten är talldominerad med ett virkesförråd om totalt 4 552 m³sk, eller 195 m³sk/ha. Den skogliga tyngdpunkten ligger på gallringsskogar i huggningsklass G1. Tomt med havsnära stuga är för närvarande under avstyckning. Stugan med tomt är även de föremål för försäljning men säljs separat. Fastigheten ingår i Norrala Östra VVO om ca 3 500 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
31,8 ha
Skogsmark:
23,3 ha
Skogsimpediment:
6,0 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Vatten:
2,3 ha
Virkesförråd:
4 552 m³sk
Fastighet:
Söderhamn Edvik 2:3
Edvik 818
82694 Norrala

Utgångspris/ försäljningssätt

1 350 000 kr
Intresseanmälan

Visning

Visning sker på egen hand. Genom att ladda ner LRF Konsults app "Köpa gård" kan Ni enkelt orientera Er ut på fastigheten.

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Söderhamn Edvik 2:3

Söderhamn Edvik 2:3, område av

Försäljningen gäller 2 områden av Söderhamn Edvik 2:3. Områdena, fortsättningsvis kallad fastigheten, är beläget drygt en mil norr om Söderhamn och har en produktiv areal om 23,3 ha. Fastigheten är talldominerad med ett virkesförråd om totalt 4 552 m³sk, eller 195 m³sk/ha. Den skogliga tyngdpunkten ligger på gallringsskogar i huggningsklass G1. Tomt med havsnära stuga är för närvarande under avstyckning. Stugan med tomt är även de föremål för försäljning men säljs separat. Fastigheten ingår i Norrala Östra VVO om ca 3 500 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2015 av Skog & Fritid i Bollnäs AB. Skogsbruksplanen är uppräknad med tillväxten till och med 2017. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 23,3 ha med ett virkesförråd om 4 552 m³sk varav 2 735 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Tyngdpunkten (47 % av arealen) ligger på gallringsskogar i huggningsklass G1. Boniteten beräknas till 3,8 m³sk/ha, år och virkesförrådet är 195 m³sk/ha.

Fastighetsgränser

Förutom gränser för pågående avstyckning kan fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Beskrivning

Fastigheten som säljs är områden av fastigheten Söderhamn Edvik 2:3. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen en areal om 29,6 ha varav 23,3 ha är produktiv skogsmark. På fastighetens norra del finns nybruten väg som ej är markerad i väg eller fastighetskartorna. Vägen är dock utmärkt i skogsbruksplanen. Vägen är under uppförande och för tillfället ej körbar. Detsamma gäller delar av avdelning 1 (se skogsbruksplanen) där en tomt om knappt 0,1 ha (893 m²) är under avstyckning. Lantmäteriets väg- och fastighetskartor är ej uppdaterade med avstyckning. Skogsbruksplanen och skogskartan är uppdaterad med en ungefärlig areal av avstyckad tomt.

Jakt

Fastigheten ingår i Norrala Östra VVO om ca 3 500 ha.

Forn- och kulturlämningar

På avdelning 5 (se skogsbruksplan) finns tre rösen registrerade. (Källa: Skogsstyrelsen)

Naturvärden

På fastigheten finns naturvärde registrerat hos Skogsstyrelsen som berör avdelning 8. Avdelningen är i skogsbruksplanen avsatt som myrmark. Skogsstyrelsen har i sina inventeringar pekat ut naturvärdesobjekt. Dessa skogsområden har bedömts ha påtagliga naturvärden, men inte tillräckligt höga för att klassas som nyckelbiotoper. (Källa: Skogsstyrelsen)

Fastighetsbildning

Del av avdelning 1 (se skogsbruksplan) är under avstyckning, tomt samt byggnader. Observera att den avstyckade tomten enligt skogskartan endast är ungefärligt utmarkerad. Försäljningen gäller områden av fastigheten Edvik 2:3 exkluderad beräknad tomt om 0,1 ha. Områdena kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Väg

Väg är nyligen anlagd genom fastigheten till den avstyckade fastigheten. Den nybildade fastigheten har servitut till befintlig väg över fastigheten. Köparen av fastigheten erhåller rätt att nyttja vägen för skogsbruk. Även Edvik 2:4 har rätt att nyttja vägen. Påförande av bär- och slitlager bör göras våren/sommaren 2018.

Kontakt

bild_Åke
bild_Buster
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs

Liknande fastigheter