VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Stor virkersrik tillväxtfastighet

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
359,4 ha
Skogsmark:
238,1 ha
Skogsimpediment:
112,9 ha
Åkermark:
5,9 ha
Väg och kraftledning:
1,5 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Vatten:
0,3 ha
Virkesförråd:
28 762 m³sk
Fastighet:
Strömsund Mo 1:12

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Sofia Sofia Palmkvist
Fastighetsmäklare
0670-61 47 75
072-733 79 03
sofia.palmkvist@lrfkonsult.se
bild_Bengt Bengt Wiklander
Assistent
070-6812372
bengt.wiklander@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Mo 1:12

Stor virkersrik tillväxtfastighet

Större investeringsfastighet med hög tillväxt och stor andel skog i gallringsålder. Fastigheten är belägen i Hammerdal, ca 65 km norr om Östersund. Fastigheten som är grandominerad utgörs av ett större skifte väster om byn samt två mindre norr om byn. Areal om 359 ha varav 238 ha skogsmark. Virkesförråd som består till största del av yngre tillväxtskog med en total volym om ca 28 760 m³ sk varav 8 390 m³ sk är S1- och S2 skog samt 17 660 m³ sk är G1-skog. Jakt i jaktlag om ca 1 400 ha. Enklare jaktstuga belägen på norra delen av det större skiftet. Försäljning via skriftligt anbud som ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2017-11-14.

Byggnader

Jaktstuga / Sommartorp

Träbyggnad uppförd på stenfot, liggande träpanel, tvåglasfönster och plåttak. Byggnadsmått ca 7,5 * 8 m.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2013 av Fredrik Lennartsson, den är sedan uppdaterad efter fältbesök på delar av fastigheten av samma person september 2017. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 238,1 ha med ett virkesförråd om 28762 m³sk varav 8 393 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i jaktlag om 1430 ha. Enligt uppgift från jaktledare så uppgår tilldelning av älg från jaktår till 5 st vuxna och 3 st kalvar. Jaktlaget består av 5-6 st jägare. 8 köttlotter totalt i laget varav 2 köttlotter tillhör denna fastighet. Småvilt jakt sker på egen fastighet. All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen 1/7 2018.

Naturvärden

Det finns några sumpskogsområden registrerade på fastigheten (källa:SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion/förhandling mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2017-11-14. OBS! Märk kuvertet "Mo 1:12". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4200000 kr

Områdesbeskrivning

Hammerdal är en tätort i Hammerdals distrikt i Strömsunds kommun, Jämtland, Jämtlands län. Orten är belägen vid Hammerdalssjön, omkring 30 km söder om centralorten Strömsund. Ca 70 km norr om Östersund.

Kommunikationer

Bil eller buss.

Vägbeskrivning

Följ väg E45, strax norr om Hammerdal vid OK-macken tar du av mot Sikås. Åk ca 4 km och ta till vänster vid LRF-konsults till Salu skylt.

HitCounter