VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård i Lillhärdal!

Högt och öppet belägen skogsgård med viss utsikt över Orrmosjön. Bostadshuset med tillhörande ekonomibyggnader omges av den egna inägomarken. Areal om totalt 65 ha, varav 21 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 2 000 m3sk, varav 1 590 m3sk är äldre än 120 år. Jakt och fiskerätt. Gården med dess byggnader som har anor från 1700 tal är lämplig både för fritidsboende samt för permanentboende. Möjligheter med enklare djurhållning, skogsbruk, jakt, fiske, bärplockning som ren rekreation, allt med viss utsikt över sjö och det omgivande kulturlandskapet. Prisidé: 1 200 000 kr Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
65,4 ha
Skogsmark:
25,0 ha
Myr/kärr/mosse:
38,0 ha
Berg/hällmark:
2,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
2 088 m³sk
Boyta:
84 kvm
Fastighet:
Härjedalen Lillhärdals-Östansjö 8:2, 8:4
Östansjö 403
84080 Lillhärdal
Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Besiktning av fastighetens skogsmark sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning av fastighetens byggnader önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg
Härjedalen Lillhärdals-Östansjö 8:2, 8:4

Skogsgård i Lillhärdal!

Högt och öppet belägen skogsgård med viss utsikt över Orrmosjön. Bostadshuset med tillhörande ekonomibyggnader omges av den egna inägomarken. Areal om totalt 65 ha, varav 21 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 2 000 m3sk, varav 1 590 m3sk är äldre än 120 år. Jakt och fiskerätt. Gården med dess byggnader som har anor från 1700 tal är lämplig både för fritidsboende samt för permanentboende. Möjligheter med enklare djurhållning, skogsbruk, jakt, fiske, bärplockning som ren rekreation, allt med viss utsikt över sjö och det omgivande kulturlandskapet. Prisidé: 1 200 000 kr Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1 1/2 plan med jordkällare under del av huset. Huset är troligtvis uppfört runt sekelskiftet men Löpande renoverat och håller invändigt 60 tals standard. Uppfört i trä med tegeltak på murad grund. Fönster av typ kopplade tvåglas samt enkelglas. Inrett med två rok på entréplan samt i huvudsak oinredd övervåning med undantag av ett inrett sovrum. Huset har enligt fastighetstaxeringen en boyta om totalt 84 m² och biarea 5 m². Kök på entréplan är utrustat med spis, fläkt och kökspis, kyl och diskbänk. Badrum på entréplan är utrustat med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ och dusch. Planlösning: Entréplan med hall, kök , vardagsrum, badrum och sovrum. Övervåning med ett inrett rum annars oinrett. Uppvärmning: Direktverkande el samt braskamin i kök. Vatten: Gemensamt vatten från by samfällighet. Avlopp: Eget avlopp. Energideklaration: Det har ej upprättats någon energideklaration. Driftskostnad 16 027 kr Driftskostnaderna grundar sig på nuvarande ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Bagarstuga

Uppfört i timmer på natursten med plåttak. Inrett med hall, kök samt storstuga med vedspis och sovplatser. Nyttjats för sommarboende.

Vagslider med stall och höbod

Uppfört i timmer på natursten med plåttak.

Timmerlada

Klassiskt timmerlada från 1600-1700 talet uppfört i timmer på natursten med takplåt.

Timmerlada

Klassiskt timmerlada från 1600-1700 talet uppfört i timmer på natursten med takplåt.

Loft

Loftbyggnad uppfört i timmer på natursten med plåttak.

Häbre

Klassiskt häbre uppfört i timmer på natursten med plåttak. Delvis inrett för boende.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2017 av Mellanskog. Skogsbruksplanen har uppräknats samt korrigerats utifrån utförda åtgärder till dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken idag 21,7 ha med ett virkesförråd om 2 088 m3sk varav 725 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är idag inte registrerad för älgjakt. Ny ägare får själv söka medlemskap i ev angränsande jaktlag alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2019-07-01, om inget annat avtalas på kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ingen registrerad fiskerätt

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, fornminnen eller höga naturvärden finns idag registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Kontakt

bild_Thomas
LRF Konsult Sveg
Kyrkogatan 20 A
842 32 Sveg

Liknande fastigheter