VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med intäktsmöjligheter från vindkraft

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
18,1 ha
Skogsmark:
14,9 ha
Skogsimpediment:
2,8 ha
Inägomark:
0,3 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 583 m³sk
Fastighet:
Årjäng Holmerud 1:140

Utgångspris/ försäljningssätt

550 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Sara Sara Vilagos
Fastighetsmäklare
054177410
sara.vilagos@lrfkonsult.se
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Årjäng Holmerud 1:140

Skogsfastighet med intäktsmöjligheter från vindkraft

Investera i en framtidsfastighet med intäktsmöjligheter från vindkraft! Ett arrendeavtal är upprättat med Rabbalshede AB avseende en projekterad vindkraftpark. Total areal om ca 18,1 ha varav produktiv skogsmark uppgår till 14,9 ha. Beräknat virkesförråd om ca 1 583 m3sk med en tillväxt på 50 m3sk per år. Bonitet om 4,1 m3sk per ha. Fastigheten har följande trädslagsfördelning, övervägande del tall med 74 %, gran 19 % och löv 7 %. Fastigheten ingår i Bockleruds vvo som ligger inom Blomskogs äso.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-07-11 av planläggare Jonny Andreasson / Skogsstyrelsen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 18,1 ha med ett virkesförråd om 1 583 m3sk varav 965 m3sk är S2 skog. Avverkning av frötallar har gjorts i avdelningarna 3, 4, 5 och 7 med en uttagen volym på 137 m3sk. Avverkningen är gjord efter att skogsbruksplanen upprättades.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Vid eventuell fastighetsreglering till eget innehav svarar köparen för förrättningskostnaden hos Lantmäteriet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde. Kostnad f.n. är 3 700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Bockleruds vvo som ligger inom Blomskogs äso.

Naturvärden

Målklass NS om 0.2 ha berör avdelning 2. Målklass NO om 1,4 ha berör avdelningarna 9 och 13. Målklass PF om 4,4 ha berör avdelning 11.

Arrende vindkraft

Nuvarande ägare har undertecknat ett arrendeavtal med Rabbalshede kraft AB gällande en vindkraftpark som kommer att beröra en del av Årjäng Holmerud 1:140. Avtalet gäller för en tid av 30 år från och med 1 april 2011. Rabbalshede Kraft har för avsikt att lämna in en ansökan om uppförande av 8 st. 240 m höga vindkraftverk med planerad byggstart under 2019. I det aktuella området har Rabbalshede redan en vindkraftspark med 9 st. verk som är i drift. Vindkraftsverkens livslängd uppskattas till 25 år. Vid full drift kan mycket ansenliga belopp komma att utbetalas till ägaren av denna fastighet. I samband med undertecknande av köpekontrakt kommer därför även ett optionsavtal att upprättas, vilket ger säljaren rätt till ett engångsbelopp i samband med att vindkraftsparken tas i drift. Optionsavtalet äger således giltighet endast under förutsättning att uppförandet av vindkraftsparken Årjäng NV2 kommer till stånd. Upprättat arrendeavtal följer fastigheten och de rättigheter samt förpliktelser som framgår fortsätter att gälla gentemot ny ägare av fastigheten.

Vägar

Det går att komma till fastigheten via den nya skogsbilvägen som byggts av Rabbalshede kraft. Dessutom kommer en ny skogsbilväg avseende den planerade nya vindkraftsparken Årjäng NV2 att byggas från den södra sidan.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 183000 kr

HitCounter