VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård i Gulleråsen med skog

Trevlig gård i Gulleråsen norr om Rättvik. Tre lantbruksfastigheter om totalt ca 13 ha varav drygt 11 ha produktiv skog. VF ca 1 000 m³sk. Äger även 50% av en samfällighet med ca 1 100 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
13,3 ha
Skogsmark:
11,2 ha
Myr/kärr/mosse:
0,6 ha
Inägomark:
1,2 ha
Småhusmark:
0,3 ha
Virkesförråd:
1 055 m³sk
Boyta:
63 kvm
Antal rum:
3 st
Fastighet:
Rättvik Ovanmyra 8:13, Gulleråsen 181:1 & 188:1
Gulleråsen Hampusgatu 3
795 96 Boda Kyrkby
Utgångspris

890 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visningar

2018-08-18 11:15 - 12:15

Visas av: Åsa Eriksson

Anmälan till Mäklare Åsa Eriksson asa.eriksson@lrfkonsult.se tel 023-93947

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Rättvik Ovanmyra 8:13, Gulleråsen 181:1 & 188:1

Gård i Gulleråsen med skog

Trevlig gård i Gulleråsen norr om Rättvik. Tre lantbruksfastigheter om totalt ca 13 ha varav drygt 11 ha produktiv skog. VF ca 1 000 m³sk. Äger även 50% av en samfällighet med ca 1 100 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.

Byggnader

Välvårdat bostadshus i 1 ½ plan med tre rum och kök och flera ekonomibyggnader på fint inramat gårdstun med stor gräsyta. Bärbuskar, äppelträd och prydnadsbuskar.

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbeskrivning upprättad i september 2017 av LRF Konsult. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken 11,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1000 m³sk. Avdelning 22 är ca 0,1 ha myr, syns ej på skogskartorna eftersom den ligger så långt västerut i förhållande till resterande skiften. Gulleråsen S:20 (ägs till 50% av Gulleråsen 188:1) består av 4,9 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 1100 m3sk. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Avdelning 13 på Gulleråsen 188:1, vid Kalkugnssveden berörs av ett bevakningsobjekt hos Riksantikvarieämbetet. RAÄ-nummer Boda 8:1. Lämningstyp: Plats med tradition. Beskrivning: Begravningsplats, tradition om, belägen som en ovalformad kulle,ca 28 m l, 14 m br och 1.7 m h. Övertorvad. Beväxt med unga granar, tallar och lövträd. Enligt uppgift från Hampus Erik Eriksson, Kärvåsen, är det en begravningsplats. På begäran från sockenbor på platsen besökte f.d. häradsdomaren Curman platsen, men ingen åtgärdvidtogs. Inga närmare upplysningar.Kullen är möjligen en naturbildning, men den har dock ansats och skötts av sockenbor i äldre tid enligt sagesmannen. Orientering: Intill stuga, 152 m NNÖ från avtagsväg (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se) Kontakta Länsstyrelsen inför åtgärder i området. Enligt säljarna finns även en fossil åker på Ovanmyra 8:13, "Laduänget".

Jakt

Alla fastigheternas skiften ligger inom Boda Bingsjö viltvårdsområde (ca 24 000 ha), förutom ett litet skifte längst i väster på Gulleråsen 1:188 som är oregistrerat. Jakten bedrivs av Boda Norra Jaktlag. Läs mer här: bodabingsjovvo.se

Fiske

Fastigheterna ligger inom Rättvik-Boda Fiskevårdsområde Läs mer här: www.ifiske.se/fiske-rattvik-boda.htm Rättvik Gulleråsen 181:1 och 188:1 har del i bysamfällt fiske i Rättvik Gulleråsen FS:99. Rättvik Ovanmyra 8:13 har del i bysamfällt fiske i Rättvik Ovanmyra FS:51.

Vägar

Rättvik Gulleråsen 188:1 har andel i Rättvik Gulleråsen GA: 1 - förvaltas av Gulleråsens samfällighetsförening och Rättvik Gulleråsen GA: 3 - förvaltas av Gulleråsens vägars samfällighetsförening. Gulleråsen 188:1 är även med i Draggåns Samfällighetsförening. Rättvik Gulleråsen 181:1 och Rättvik Ovanmyra 8:13 har andel i Rättvik Gulleråsen GA:1.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Städning

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i grovstädat skick. Övriga byggnader lämnas ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 397000 kr

Områdesbeskrivning

Gulleråsen är en mindre by i Boda socken i Rättviks kommun. Gulleråsen genomkorsas av länsväg 301 från Rättvik till Alfta, här passerar busslinje 351 till Rättviks centrum. I Boda finns det en lanthandel samt skola, klass 1-5. ​ Området är en levande och vacker kulturbyggd som även är känd för naturreservatet Styggforsen, sina spelmän och traditionen att baka tuttul. ​

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsbruksplanen i fält.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter