VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skepplanda, skogsfastighet ca 66 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
66,0 ha
Berg/hällmark:
2,4 ha
Skogsmark:
61,3 ha
Impediment:
1,0 ha
Väg och kraftledning:
1,0 ha
Vatten:
0,3 ha
Virkesförråd:
10 304 m³sk
Fastighet:
Ale Drängedalen 1:23 och Ale Röserna 2:2

446 93 Skepplanda

Utgångspris/ försäljningssätt

5 100 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Jan Olof Jan Olof Grönlund
Fastighetsmäklare
031 337 36 92
073 342 69 14
jan.olof.gronlund@lrfkonsult.se
bild_Stefan Stefan Adolfsson
Fastighetsmäklare
033211252
0709241252
stefan.adolfsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Göteborg
Norra Gubberogatan 32
416 63 Göteborg
Ale Drängedalen 1:23 och Ale Röserna 2:2

Skepplanda, skogsfastighet ca 66 ha

Tillfälle att förvärva två obebyggda skogsfastigheter mindre än en mil öster om Skepplanda. Den ena med fyra skiften om ca 60 ha och den andra med ett skifte om drygt 6 ha, totalt ca 66 ha varav 61,3 ha är produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om ca 10 300 skogskubikmeter varav 7 700 m³sk bedöms vara i slutavverkningsbar ålder. Egen jakt på bl. a. fyra sorters klövvilt. Tänk på att det kan pågå älgjakt på närliggande fastigheter och visa särskild hänsyn till detta vid syn på plats. Avstånd till Göteborg ca 4,5 mil, Alingsås drygt 2 mil och Trollhättan ca 5 mil.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2017-03-29 av Södra och har därefter framräknats t. o. m. tillväxtåret 2017. Den produktiva skogsmarken ca 66,0 ha med ett totalt virkesförråd om ca 10 300 m³sk, varav ca 7 700 m³sk bedöms vara i slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är ca 7,3 m³sk/ha/år och trädslagsfördelningen är ca 19% tall, 68 % gran, löv 12% och 2% ädellöv. Avverkningsförslag under planperioden om 7 136 m³sk,varav gallring 526 m³sk och föryngringsavverkning 6 610 m³sk. Fastigheterna består av totalt fem skiften, varav Ale Röserna 2:2 har ett om drygt 6 ha och Ale Drängedalen 1:23 har fyra om 2,6 ha, 4,7 ha, 11,2 ha samt 41,3 ha. Se vidare i bilagd skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtten disponeras av ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten är i dag inte registrerad i något älgskötselområde. I området finns älg, dovhjort, vildsvin och småvilt.

Naturvärden

En nyckelbiotop finns registrerad på avdelning 32, blandsumpskog ca 0,3 ha, med ett stort inslag av senvuxna träd (källa: Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en registrerad forn- eller kulturlämning, RAÄ-nummer Skepplanda 167:1 (källa: Riksantikvarieämbetet).

Lagfartskostnad m.m.

Köparen svarar för lagfarts- och stämpelkostnad. I det fall köp genomförs via fastighetsreglering svarar köparen för Lantmäteriets kostnader.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Visning

Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall då tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Tillträdesdag

Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3320000 kr

HitCounter