VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet vid byn Lundsjön, Krokoms kommun

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
137,3 ha
Skogsmark:
116,5 ha
Myr/kärr/mosse:
20,4 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Virkesförråd:
14 134 m³sk
Fastighet:
Krokom Lundsjön 3:11

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Lars-Anders Lars-Anders Jonsson
Fastighetsmäklare
063-15 71 66
063-15 71 66
lars-anders.jonsson@lrfkonsult.se
bild_Emma Emma Hansson
Assistent
063-15 71 14
emma.hansson@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Krokom Lundsjön 3:11

Skogsfastighet vid byn Lundsjön, Krokoms kommun

Skogsfastighet belägen nordväst om byn Lundsjön i Krokoms kommun, ett sammanhängande skifte med väg in i norra samt södra delen av skiftet. Fastigheten nås genom att köra av väg 339 i Lundsjön och upp en skogsbilväg strax efter Lundsjön. Från denna väg går det in stickvägar som ansluter till skiftet. Fastigheten är i huvudsak gran dominerad, detta med 66% granbestånd. Virkesförråd fördelat på 20,1 ha G2-skog, 1 984 m³sk, 16,9 ha S1-skog, 3 188 m³sk och 20,2 ha S2-skog med ett virkesförråd om 5524 m³sk. Åldersfördelning under 20 år är 22,5 ha.

Byggnader

På fastigheten finns ej några byggnader.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2017 av Bertil Johansson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 116,5 ha med ett virkesförråd om 14 134 m³sk varav 4 787 m³sk är S1 och S2 skog samt 1984 m³sk är G2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Lundsjöns viltvårdsområde med en areal om 2 435 ha. Viltvårdsområdet ingår i Långandalens älgskötselområde med en areal om 114 554 ha.

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning i form av fångstgropssystem finns registrerade i skiftets sydöstra del avdelning 1 samt fångstgropar vid avdelning 5. Sumpskogar finns registrerade.

Fiske

Uppgift om fiskerätt saknas då Lantmäteriet upphört att göra fiskerättsutredningar.

Tillträdesdag

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Visning

Ingen organiserad visning av skogsmarken kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastighetens skog. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Lars-Anders Jonsson, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund tillhanda senast 2017-11-14. OBS! Märk kuvertet "Fastigheten Krokom Lundsjön 3:11". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

HitCounter