VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Ungskogsskifte 25 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
25,4 ha
Skogsmark:
23,0 ha
Inägomark:
1,7 ha
Impediment:
0,7 ha
Virkesförråd:
3 300 m³sk
Fastighet:
Område av Karlshamn Farslycke 1:42
Farslyckevägen 180-40
37495 Trensum

Utgångspris/ försäljningssätt

2 125 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Gunnar Gunnar Jönsson
Fastighetsmäklare
045744349
0702007882
gunnar.jonsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Ronneby
Blasius Königsgatan 4
372 35 Ronneby
Område av Karlshamn Farslycke 1:42

Ungskogsskifte 25 ha

Skogsmarken ligger samlat i ett skifte på ca 25 ha strax öster om Farslycke by. Skogsmarken utgörs delvis av äldre mogen barrskog samt delvis yngre tillväxande ungskog. En del av skogsmarken är igenvuxen inägomark och ger goda tillväxtförhållande samt lätta drivningsförhållande. Prisidé 2 125 000 kr eller bud.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under januari 2017 av Södra. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 23 ha med ett virkesförråd om 3 300 m³sk . Skogsmarken utgörs både av äldre avverkningsmogen skog samt yngre skog i olika åldrar. Vissa bestånd utgörs av tidigare inägomark, där lövet har gjort sitt intåg. Boniteten är bedömd till 7,7 m³sk/ha/år. Marken är delvis sluttande med rörligt markvatten och drivningsförhållandena är relativt bra. OBS: Delar av avdelning 25 är avverkad och nästa ägare övertar marken oplanterad. Avverkad volym i avdelningen är ca 140 m³sk. Avdelning 26 och 35 är lämnad för utveckling till lövskog. Ny ägare, har fritt och ändra produktionen i dessa bestånden. Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare genom kontakt via mail eller telefon.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarken består i huvudsak av betesmark insprängd mellan skogsmarken. Arealen uppgår till ca 1,7 ha. Stödrätter saknas.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Naturvärden

Inom fastighetsområdet finns registrerade sumpskogsområden. Källa: SeSverige.

Fastighetsbildning

Denna försäljning är en del av försäljningen av en större fastighet. Vid delförsäljning måste fastigheten regleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen och Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och Köparen står ensam för kostnaden för förrättningen enligt förrättningslagen. Kontakta ansvarig mäklare för mer information. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Kartor över fastigheten

Övriga bilagor

HitCounter