VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Välskött skogsfastighet i Haverö

Vid länsgränsen ca 1 mil söder om Kölsillre ligger denna välskötta framtidsfastighet. Total areal om ca 100 ha varav produktiv skogsmark ca 80 ha. Fastighetens virkesförråd utgörs till största delen av Tall. Virkesförråd om ca 5 500 m³sk varav större delen utgörs av skog i huggningsklasserna R1, R2 och G1. Fastigheten ingår i Vikens jaktklubb med en areal om ca 2 000 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
99,7 ha
Skogsmark:
78,3 ha
Myr/kärr/mosse:
21,3 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
5 524 m³sk
Fastighet:
Ånge Snöberg 1:50

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Ånge Snöberg 1:50

Välskött skogsfastighet i Haverö

Vid länsgränsen ca 1 mil söder om Kölsillre ligger denna välskötta framtidsfastighet. Total areal om ca 100 ha varav produktiv skogsmark ca 80 ha. Fastighetens virkesförråd utgörs till största delen av Tall. Virkesförråd om ca 5 500 m³sk varav större delen utgörs av skog i huggningsklasserna R1, R2 och G1. Fastigheten ingår i Vikens jaktklubb med en areal om ca 2 000 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017 av Folke Lindblom, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 78,3 ha med ett virkesförråd om 5 524m³sk efter uppräkning med 2018 års tillväxt.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Vikens jaktklubb om ca 2 000 ha som i sin tur ingår i Ramsjö älgskötselområde. Grundtilldelningen för årets jakt var 4 vuxna och 2 kalvar. Jaktlaget består av 12 jägare. En köpare får ansöka om medlemskap i jaktklubben.

Fiske

Inget fiske finns registrerat på fastigheten. (Källa:Lantmäteriet)

Naturvärden

Det finns en nyckelbiotop (avd 16) och två sumpskogar registrerad på fastigheten. (källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten. (källa: SeSverige)

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hållen en efterföljande auktion mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2018-06-01. OBS! Märk kuvertet "Snöberg 1:50". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tilträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Ånge kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person och 3700 kr för privatperson. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1200000 kr

Vägbeskrivning

Från Ånge kör ca 22 km och sväng höger in på riksväg 315, kör sedan ytterligare 14 km och sväng vänster in på riksväg 314. Kör sedan 13 km där ni svänger vänster mot Linsjön. Kör sedan ca 9 km då befinner ni Er i höjd med skiftet.

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrig information

Kontakt

bild_Mikael
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter