VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet nära Trillevallen, Åre

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
528,0 ha
Skogsmark:
422,3 ha
Skogsimpediment:
102,7 ha
Inägomark:
0,4 ha
Väg och kraftledning:
0,8 ha
Övrigmark:
1,8 ha
Virkesförråd:
38 122 m³sk
Fastighet:
Åre Ottsjö 2:152

83796 Undersåker

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Lars-Anders Lars-Anders Jonsson
Fastighetsmäklare
063-15 71 66
063-15 71 66
lars-anders.jonsson@lrfkonsult.se
bild_Emma Emma Hansson
Assistent
063-15 71 14
emma.hansson@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Åre Ottsjö 2:152

Skogsfastighet nära Trillevallen, Åre

Unikt tillfälle att förvärva en fastighet om 528 ha fastighet i västra Jämtlands fjällvärld. Fastigheten är belägen i Åre kommun, går upp till Vällistefjällets trädgräns, sydväst Trillevallens skidanläggning. Älgjakt med Ottsjös jaktlag, fågeljakt på egen mark. Ur fastigheten är Yttersvallen avstycket, där det vintertid har bedrivits kafé. Skiftet sträcker sig nord/sydlig riktning med början vid vägen till Ottsjö och slutar nära trädgränsen på Vällistefjället. Fastighetens skogsmark består enligt skogsbruksplanen av 422 ha produktiv areal med ett virkesförråd om 38 122 m³sk, S1-skog med 70,1 ha och 9 635 m³sk, S2-skog med 59,5 ha och 6 601 m³sk. Det största beståndet är bestående av R2-skog med en areal om 100,2 ha.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016 av Fria skog, planen är sedan uppräknad en tillväxtsäsong av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 422,3 ha med ett virkesförråd om 38 122 m³sk varav 19 599 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 18,5 ha. (beställd och bekostas av säljaren) Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga övriga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Lantmäteriets kartuppgifter finns inga fornlämningar registrerade, dock finns enligt fastighetsägaren en kolbotten vid Nyvallsvägen, 50 m väster om rågången.

Naturvärden

Inga naturvärden finns registrerade enligt Lantmäteriets kartuppgifter.

Jakt

OBS! Jakt pågår under hösten, så meddela innan om ni skall se på skiftet. Så jaktledare kan meddelas. Fastigheten ingår i Ottsjö jaktlag med en areal om ca 7 000 ha. Området ingår i Vällistefjällets älgskötselområde med en areal om 52 991 ha. Det är 18 personer i jaktlaget och tilldelningen 2016 var 14 vuxna och 14 kalvar. Det är en arealgräns på 300 ha, har man mindre mark än det så köper man till för 17,50 kr/ha. Småvilt jagas på egen mark.

Fiske

Fastigheten har ej någon fiskerätt med i tidigare avstyckning, dock ligger Hustjärnen på skiftet där man som markägare kan fiska.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt anbud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet anbud eller hålla en efterföljande auktion mellan utvalda anbudsgivare. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Lars-Anders Jonsson, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund tillhanda senast 2017-11-20. OBS! Märk kuvertet "Fastigheten Åre Ottsjö 2:152". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Åre kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation med mera samt intilliggande fastigheter och deras fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Led/skoterled

En skoterled går upp genom skogsskiftet nordvästra del upp Yttersvallen.

Taxeringsvärde

Korrekt taxeringsvärde saknas då fastigheten nyligen är avstyckad.

Områdesbeskrivning

Skiftet ligger mitt i västra Jämtlands turistområde, med Ottsjö som närmaste by, Trillevallen som närmaste skidanläggning. Till Åre är det cirka 30 km, till Undersåker är det cirka 18 km.

Kommunikationer

Undersåker/Trillevallen nås enklast med bil, du kör E14 från väster i Norge, eller E14 från öster från Östersund.

Vägbeskrivning

Du når fastigheten genom att köra E14 i Åre kommun till Undersåker, där tar du av mot Trillevallen/Ottsjö. När du passerat Trillevallen, skall du ta av in på skogsbilsväg mot Sätteråvallen. Bommen kan även vara låst! Skiftet kan även nås genom en skogsbilväg närmare Trillevallen samt från Ottsjövägen.

HitCounter