VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog vid Långfäbodarna

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
11,4 ha
Skogsmark:
9,0 ha
Myr/kärr/mosse:
1,7 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Fastighet:
Ockelbo Sunnanåsbo 2:30
Skogsskiften

Utgångspris/ försäljningssätt

500 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Joakim Joakim Hagelin
Fastighetsmäklare
026245979
026-245979
joakim.hagelin@lrfkonsult.se
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken
Ockelbo Sunnanåsbo 2:30

Skog vid Långfäbodarna

Del av fastighet som omfattar två skiften varav ett med strand mot Svarttjärn ca 17 kilometer väster om Ockelbo. Totalt 11,4 hektar varav 9 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 349 m³sk varav större delen är slutavverkningsbar granskog. Jakt i Sunnanåsbos viltvårdsområde som jagar på 1 622 hektar.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad 2017. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 9,0 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 349 m³sk varav 746 m³sk är slutavverkningsbar skog. Medelvolymen per ha är ca 150 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,5 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är 53 m³sk för tillväxtsäsongen 2017. För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Sunnanåsbos viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 622 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas älg, rådjur, räv, hare och fågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt.

Naturvärden

På skiftena finns inga registrerade höga naturvärden eller nyckelbiotoper. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På skiftena finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade (källa: riksantikvarieämbetet)

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen/säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs dock för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsbruksplan Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1022000 kr

Områdesbeskrivning

Skogsskiftena ligger vid Långfäbodarna väster om Ockelbo. Skiftena lämpar sig som tillköpsmark för den som är intresserad av småskaligt skogsbruk jakt eller fiske.

Vägbeskrivning

Från Ockelbo tågstation kör länsväg 272 norrut mot Bollnäs, efter ca 1,7 km sväng av väg 303 mot Åmot. När ni kommer fram till Åmot tag vänster i korsningen och följ sedan grusvägen söderut fram till skiftena, se fastighetskarta och översiktskarta.

HitCounter