VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åker och skog norr om Köping

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
25,6 ha
Åkermark:
20,9 ha
Skogsmark:
4,7 ha
Virkesförråd:
710 m³sk
Fastighet:
Köping Stora Rocklunda 3:2, Del B. Norra åkern

Utgångspris/ försäljningssätt

2 000 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Fredrika Fredrika Hovberg
Fastighetsmäklare
021-10 35 56
fredrika.hovberg@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Köping Stora Rocklunda 3:2, Del B. Norra åkern

Åker och skog norr om Köping

Ett sammanhängande skifte med 21 ha åkermark och 4,7 ha produktiv skogsmark. Skiftet är beläget ca 10 km norr om Köping. Kartering av åkermarken är under utförande, kompletterande information kommer. Virkesförråd om 710 m³sk. Medelbonitet på 8,2 m³sk per ha. Gäller del av fastighet. Går att lämna bud på del A eller del B, alt. bud på båda skiftena gemensamt. För fullständig information och budgivningsförfarande se bilagor nederst på sidan samt ladda ner prospekt.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2017 av Mellanskog. Då försäljningen gäller del av fastighet har området avdelats från stamfastighetens skogsbruksplan. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 4,7 ha med ett virkesförråd om 710 m³sk. Medelbonitet på 8,2 m³sk per ha. Trädslagsblandning 30 % tall, 40 % gran och 30 % björk. Tyngdpunkt på G1-skog runt 50 år.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning om 1,3 ha och plantering av samma avdelning. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Åkermark

Åkermarken är utarrenderad till 13 mars 2018. Arrendet är uppsagt och avflyttning har skett. Åkermarken är höstbrukad enligt ortens sed. Kartering av åkermarken är gjord under vecka 41. Kompletterade uppgifter från denna kommer inom kort.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Jakt

Jakten är utarrenderad t o m 20180630.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två kulturhistoriska lämningar registrerade vid kontrolltillfället. Båda är lägenhetsbebyggelser från medeltiden/nyare tid och ligger belägna i skogen, skogsbruksplanens avdelning 28. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Köping kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

HitCounter