VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Större välarronderad skogsfastighet

376 ha sammanhängande och välarronderat område nära centrala Strömsund. Området utgörs av fastigheterna Ströms-näset 1:177 och 1:104, som gränsar mot varandra. Totalareal om 376 ha, varav 225 ha skogsmark och 123 ha myrmark. Virkesförråd om 17 800 m³sk, varav 8 150 m³sk är klassad som S2-skog. Fastigheterna är välskötta och lättåtkomliga med en hög årlig tillväxt om 928 m³sk/år. Jakt i jaktlag om 1 350 ha. Fiske i Russfjärdens FVO. Fastigheterna erbjuder goda möjligheter till rekreation, jakt samt skogsproduktion i storslagen natur. Försäljning via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 4 500 000 kr. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2017-11-28

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
376,9 ha
Skogsmark:
225,7 ha
Skogsimpediment:
123,6 ha
Vatten:
27,6 ha
Virkesförråd:
17 854 m³sk
Fastighet:
Strömsund Ströms-Näset 1:177, 1:104

Utgångspris/ försäljningssätt

4 500 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Sofia
bild_Bengt
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Ströms-Näset 1:177, 1:104

Större välarronderad skogsfastighet

376 ha sammanhängande och välarronderat område nära centrala Strömsund. Området utgörs av fastigheterna Ströms-näset 1:177 och 1:104, som gränsar mot varandra. Totalareal om 376 ha, varav 225 ha skogsmark och 123 ha myrmark. Virkesförråd om 17 800 m³sk, varav 8 150 m³sk är klassad som S2-skog. Fastigheterna är välskötta och lättåtkomliga med en hög årlig tillväxt om 928 m³sk/år. Jakt i jaktlag om 1 350 ha. Fiske i Russfjärdens FVO. Fastigheterna erbjuder goda möjligheter till rekreation, jakt samt skogsproduktion i storslagen natur. Försäljning via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 4 500 000 kr. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2017-11-28

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 225,7 ha med ett virkesförråd om 17 854 m³sk varav 8 150 m³sk är S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår idag i jaktlag som jagar på 1 350 ha. Tilldelning i år 2 vuxna + 2 kalvar. Det finns en upplåtelse som avser älgjakten på fastigheterna, denna är uppsagd. All till fastigheterna tillhörande jakt övergår till köparen den 1/7 2018.

Naturvärden

Det finns sumpskogar registrerade på fastigheterna. (källa: SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheterna. (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud till en tänkt prisidé om 4 500 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Sofia Palmkvist, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, tillhanda senast 2017-11-28. OBS! Märk kuvertet "Ströms-Näset 1:177, 1:104". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fiske

Enligt fastighetsägaren ingår fastigheterna i Russfjärdens FVO.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1020000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheterna ligger inom 10 minuters bilväg från centrala Strömsund. Strömsunds kommun har ca 11 800 invånare varav 5 300 bor i Ströms församling. Centralorten Strömsund har ett framgångsrikt näringsliv och en god arbetsmarknad. Området har stora naturvärden med tillgång till rekreation i skogar, fjäll och sjö.

Kommunikationer

Bil, Buss eller Cykelavstånd från Strömsund

Vägbeskrivning

Strax söder om Strömsund efter väg 45 tar du av mot Bredkälen. Efter några km har du fastigheterna på höger sida om vägen.

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_Sofia
bild_Bengt
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter