VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet Blekinge, 183 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
183,3 ha
Skogsmark:
160,6 ha
Skogsimpediment:
1,1 ha
Inägomark:
10,3 ha
Småhusmark lantbruk:
0,1 ha
Övrigmark:
11,2 ha
Virkesförråd:
14 436 m³sk
Boyta:
72 kvm
Fastighet:
Karlskrona Bökegöl 1:9
Granemåla 423
37338 Holmsjö

Utgångspris/ försäljningssätt

8 500 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Anders Anders Bernhardsson
Fastighetsmäklare
0703231785
anders.bernhardsson@lrfkonsult.se
bild_Mattias Mattias Johansson
Skogsmästare
0491-76 19 84
073-811 13 00
mattias.johansson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Kalmar
Norra vägen 77
392 37 Kalmar
Karlskrona Bökegöl 1:9

Skogsfastighet Blekinge, 183 ha

Större skogsfastighet i Karlskrona kommun med en total areal om 183 ha varav 160 ha skogsmark. Virkesförråd om ca 14 500 m³ sk enligt nyupprättad skogsbruksplan. Fastighetens medelbonitet är god och bedömd till 8,9 m³ sk/ha. Stor andel areal i huggningsklasserna kalmark och röjningsskog. Jakten beräknad tillgänglig 2018-07-01. Utgångspris: 8 500 000 kronor. Försäljningssätt: Bud oss tillhanda senast 2017-12-05, kl 16:00.

Byggnader

Samtliga byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen.

Bostadsbyggnad

1 - 1/2 plans träbyggnad uppförd på torpargrund med plåttak. Byggnaden är i mycket dåligt skick.

Ekonomibyggnader

Flera enklare ekonomibyggnader i varierat skick finns på fastigheten. Behov av underhåll alternativt rivning av byggnaderna.

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är nyupprättad av Mattias Johansson, LRF Konsult under oktober 2017. Skogsfastighet med stor andel areal i huggningsklasserna kalmark och röjningsskog. Stora möjligheter att bygga upp ett skogskapital genom skogsvårdsinsatser. God bonitet om 8,9 m³sk/ha. Ca 5 900 m³sk i huggningsklassen S2, i huvudsak gran. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Brukning av fastighetens skogsareal har skett via egna vägar, gemensamhetsanläggningar och i samarbete med grannar/skogsägare.

Naturvärden

Avdelningarna 7, 8, 9, 10, 11 och 12 enligt skogskartan är inom ett Natura 2000-område. Avdelningarna 10 och 44 enligt skogskartan är Biotopskydd.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns några fasta fornlämningar registrerade i fornminnesregistret. På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen. Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Inägomark

10 ha åker- och betesmarker finns på fastigheten. Inga stödrätter följer fastigheten.

Vatten

Fastigheten har gräns till Bökegölen.

Arrende/nyttjanderätter

Länsstyrelsen i Blekinge har en nyttjanderätt till bete och slåtter inom ett område om ca 9 ha, som består av avdelningarna 7, 8, 9, 10, 11 och 12 enligt skogskartan. Avgälden är 2 500 kr/år. Delar av området är ej med i värdebedömningen.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter på älg, rådjur, vildsvin m.m. Beräknad tillgänglig 2018-07-01.

För fastställande av utgångspris har följande riktlinjer använts

Fastighetens skogsareal enligt följande: K1 + K2, 66,7 ha. 25 000 kr/ha. R1 + R2 + G1, 49,1 ha. 50 000 kr/ha. S1, 23,3 ha. 80 000 kr/ha. S2, 18,5 ha. 95 000 kr/ha. S3, 3 ha. 35 000 kr/ha. Inägomark, 10,3 ha. 30 000 kr/ha. Jakt. Beräknat jaktvärde 532 000. Beräknat på en kapitalisering (ränta 4 % ) av en årlig intäkt. Tomtområde, byggrätt. 40 000 kr. Summa: 8 700 000 kronor avrundat. Arealen inom natura 2 000-område – 10 ha ej med i ovan beräkning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt. Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick. Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader, lagfartskostnader betalas av köparen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid eventuell förrättning.

Friskrivning byggnader

Fastighetens byggnader kommer att friskrivas i sin helhet i samband med försäljningen. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av byggnader, inägomark, skog och skogsmark. Sedvanlig hänsyn till jord- skog, jakt och naturvårdsintressen.

Försäljningsalternativ/budalternativ

Möjlighet finns att lägga bud på delar/skiften av fastigheten, förutsätter en helhetslösning i samband med försäljningen. Kontakta ansvariga handläggare för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 13500000 kr

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

HitCounter