VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och jakt norr om Venjan

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
26,2 ha
Skogsmark:
24,2 ha
Impediment:
1,9 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 425 m³sk
Fastighet:
Mora Stutt 219:6
Skogsfastighet

Utgångspris/ försäljningssätt

500 000 kr
Anbud

Budgivning pågår

Högsta bud

430 000 kr

Kontakt

bild_Thomas Thomas Persson
Fastighetsmäklare
0250-592283
076-1108658
thomas.j.persson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora
Mora Stutt 219:6

Skog och jakt norr om Venjan

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte på Åsbergets västra sluttning, intill Tibergets fäbod. En mil från Venjan, 2 mil från Evertsberg. Skiftets södra gräns utgörs av väg. Totalt ca 26 ha varav ca 24 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 1 425 m³sk varav ca 762 m³sk uppnått avverkningsbar ålder. Halva arealen utgörs av röjningsskog. Medelboniteten är beräknad till ca 3,5 m³sk per hektar och år. Jakträtt i Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 200 ha. Andel i Venjans Besparingsskog ger bidrag till bland annat skogsvård och vägar. Försäljningssätt: Anbud senast: 2017-12-07

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Skogsfirma Per Rapp. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 24,2 ha med ett virkesförråd om ca 1 425 m³sk, varav ca 762 m³sk är G2- och S2-skog. Medelboniteten är uppskattad till ca 3,5 m³sk per ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med gängse metoder för skogsbruksplanläggning och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger på Åsbergets västra sluttning, 3 kilometer från Tibergets fäbod, en mil från Venjan, 2 mil från Evertsberg. Skiftets södra gräns utgörs av väg. Se bifogade kartor för att besöka fastigheten. Använd även appen "Köpa gård" i iPhone.

Naturvärden, forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, andra förhöjda naturvärden, eller forn- och kulturlämningar fanns vid kontroll registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Venjans viltvårdsområde omfattande ca 23 200 ha. För ytterligare upplysningar om jakten hänvisas till Jonas Jonsson, 070-380 47 01.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

HitCounter