VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
170 ha Skogsgård med kräftdammar

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
162,4 ha
Skogsmark:
130,0 ha
Skogsimpediment:
17,0 ha
Åkermark:
5,0 ha
Betesmark:
10,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,4 ha
Virkesförråd:
14 035 m³sk
Boyta:
145 kvm
Fastighet:
Vimmerby Västantorp 1:1
Västantorp 131
59371 Ankarsrum

Utgångspris/ försäljningssätt

10 300 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Magnus Magnus Engström
Fastighetsmäklare
049216813
076-1040097
magnus.engstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Vimmerby
Mässhantverksgatan 5
598 40 Vimmerby
Vimmerby Västantorp 1:1

170 ha Skogsgård med kräftdammar

Långt ifrån pulserande städer, vid en liten landsväg, mitt bland grönskande fält och hagar. Ett genuint boende mitt i naturen. Här ligger gården Västantorp. Mangårdsbyggnad med anor och historia från förra seklet. Utsikten över den dimhöljda vattenspegeln från ädelfiskdammen är vidöppen. En slumrande trädgård med fina gräsytor för barfota spring om sommaren eller förverkliga dina drömmar om egna odlingar. Huset med 6 rok är rymligt men har ett större renoveringsbehov. Nytt avlopp. Praktiska ekonomibyggnader. Total areal om 170 ha varav 138 ha skogsmark, 6 ha åker/bete samt 14 st anlagda dammar för kräftor och ädelfisk. Totalt virkesförråd ca 14.000 m³sk. God bonitet om ca 7,5 m³sk/ha. Hög tillväxt 795 m³sk. Jakträtt. Fiskerätt i flera sjöar.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden Mangårdsbyggnaden är uppförd i 2 plan, vackert belägen mellan den omgivande åkermarken och de anlagda kräft & -fiskedammarna, på en höjd med vacker och delvis vidsträckt utsikt över åker, beten och skog. Grundstommen har sannolikt byggår som går tillbaka till 1800-talet. Byggnaden har genom åren byggts om till nuvarande omfattning. Idag har boendet endast fungerat som bostad för en familj men har i perioder även varit ett generationsboende med en lägenhet per våningsplan. Delvis timrad stomme som delvis är synlig på övre plan, brädklädd fasad som gjordes om för ca 10 år sedan, tak med betongtegel, kall (inspektions)vind samt kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning genom direktverkande elradiatorer samt vedkamin i kök. Ventilation via självdrag. Vatten från egen grävd brunn. Nytt avlopp från 2016. Nb: Ytorna fördelar sig på 3 rum och kök, badrum samt tillhörande groventré med tvättstuga. Öb: Ytorna fördelar sig på 3 rum och kök med utgång till balkong, badrum samt ett oinrett rum mot östra gaveln. Från det oinredda rummet når man vinden. Huset har ett eftersatt inre och delvis även yttre underhållsbehov. Interiört krävs en större renovering.

Maskinhall/Ladugård

Ladugården är delvis ombyggd till maskinhall med stora skjutportar och ett större öppet betonggolv. I södra delen av logen finns 3 hästboxar. Intill södra gaveln finns en lokal som nyttjats som slaktbod med viltkyl. (funktion okänd). Norra delen av byggnaden är fd. vagnbodar vilka nyttjats som uppställningsplatser eller lager. Plåttak. Därtill finns ett fd magasin som fungerat som verkstad. Fasta redskapsbänkar. Pannor på tak. El finns till båda byggnaderna.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under sept-okt 2017 av LRF Konsult, Johan Gräsbeck. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 138,5 ha med ett virkesförråd om ca 14035 m3sk varav ca 1809 m3sk är G2, S1 och S2 skog. Vilket ger ett medelförråd om ca 101 m³sk/ha. God bonitet om 7,5 m³sk/ha och år. Med en medeltillväxt på 775 m³sk/ha och år ger det en värdemässig förräntning på ca 6 %.

Skogsvård

Avd 57,69 och 72 är i behov av lagstadgad återbeskogning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Generellt sett så är fastighetsgränsen bra uppmärkt. En viss förstärkning på vissa sträckor kan dock komma att behöva göras. Dock inget som ankommer på säljaren.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns 2 registrerade fornminnen( Fossilåker och Terrassering. (Källa: Riksantikvarireämbetets Fornsök). Det finns även fasta kulturmiljöer (främst röjningsröse, stenmurar, vattenkällor, kolbottnar e.dyl ) som måste beaktas vid skogliga ingrepp. Man bör vid alla skogliga ingrepp vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om de inte är kända sedan tidigare. Det är inte alltid bara själva lämningen som bör bevaras, det kan också vara viktigt att bevara den omgivande miljön.

Jakt

Fastigheten ingår i Locknevi Älgskötselområde. Jakträtten är fri för köparen på tillträdesdagen. På marken vanligt förekommande jaktbara vilt finns bl.a. älg, kronhjort, rådjur & vildsvin.

Fiske

Fiskerätt i Ämten, Ösjön och Långgöl. Vanligt förekommande insjöfiske. Då fastigheten omgärdar stora delar av Ösjön och Långgöl skapar detta unika rekreationsmöjligheter. Båtplats och brygga i Ämten

Kräftdammar

Kring gårdscentrum har man anlagt 14 st kräft- och fiskedammar i varierande djup och storlek. Vattnet har dokumenterat bra pH värde för just kräftodling. Man har under en period haft stor aktivitet kring dammarna. Förtjänstmöjligheterna torde vara god för den som är intresserad. I den större dammen finns en egen sandstrand och brygga. Till dammarna finns trivsamma promenadstråk och de ligger synbart runt gårdscentrum.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. Friskrivning I köpekontrakt kommer fastighetsägaren att medtaga klausul om friskrivning gällande fel och brister i fastigheten. Städning I köpekontraktet kommer fastighetsägaren medtaga en klausul om att fastigheten överlåts i befintligt skick. Skogsbruksplan Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 kronor. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3820000 kr

Kommunikationer

Vid vägen mellan (Vimmerby-Blackstad-Västervik) går det allmänna kommunikationer genom Busslinje 34. Hållplats Östantorp vsk. För tidtabell se www.klt.se

Vägbeskrivning

Tag Rv 40 mellan Vimmerby och Västervik. Tag av vid avfart Toverum. Följ väg mot Blackstad/Gamleby. Efter ca 4,5 km tag av och följ vägskyltning mot Östantorp. Efter ca 300 m tag av på 1:a enskilda vägen vilken leder fram och slutar vid gården. Från Blackstad följ väg mot Vimmerby ca 7,5 km, Tag 2:a avfarten mot Östantorp. Följ även våra till salu skyltar.

HitCounter