VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mindre skogsskifte med god bonitet

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,7 ha
Skogsmark:
14,7 ha
Virkesförråd:
1 650 m³sk
Fastighet:
Sala Norrsalbo 2:12 skifte 10

Utgångspris/ försäljningssätt

650 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas Thomas Hedlund
Fastighetsmäklare
021-10 35 55
thomas.hedlund@lrfkonsult.se
bild_Elin Elin Sandström
Skogsmästare
021-10 35 52
elin.sandstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Sala Norrsalbo 2:12 skifte 10

Mindre skogsskifte med god bonitet

Ett mindre skogsskiften om 15 ha skogsmark, norr om Västerfärnebo. Virkesförråd om 1 650 m³sk. Talldominerad skogsmark med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar med mycket goda tillväxtmöjligheter. Jakträtt. Försäljningen gäller del av fastighet. Endast köpare som redan äger lantbruksfastighet i norra och västra delarna av Sala kommun kan köpa fastigheten.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Korsnäs. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive växtsäsongen 2017. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 14,7 ha med ett virkesförråd om 1 650 m³sk. Medelbonitet på 7,1 m³sk per ha. Trädslagsblandning 55 % tall, 23 % gran och 22 % björk. Ojämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskog. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. På fastigheten är avdelning 63 föreslagen som NO-områden (naturvård orört), 0,5 ha (3 % av den produktiva skogsmarken).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 1 avdelning, sammanlagt 0,6 ha, föreslagen för gallring och under planens andra period finns 1 avdelning föreslagen för återväxtkontroll.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Väg

Utfartsrätt mot byn Ålsvarta medföljer.

Jakt

Fastigheten ingår i Västerfärnebo Norra Älg-och Kronhjortsskötselområde (ÄKO) med god tillgång på jaktbart vilt, såsom kronhjort och vildsvin. Marken ingår även i Nötmarkens Viltvårdsområde (VVO). Jakten på älg är utarrenderad till Bergs Jaktlag på en fem års period fr o m 1 juli 2017. Jakt på småvilt, rådjur, vildsvin och kronvilt sker i egen regim. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO, ÄKO och jaktlag.

Fiske

Fisket på fastigheten är ej fullständigt utrett.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Det finns en sumpskog registrerad, avdelning 63 i skogsbruksplanen. Avdelningen är föreslagen som NO-område. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar fanns registrerade på fastigheterna vid kontrolltillfället. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Taxeringsvärde

Då försäljning avser del av fastighet redovisas inget taxeringsvärde.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet i Sala kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

HitCounter