VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Större skogsegendom i Särna om 388 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
387,9 ha
Skogsmark:
301,3 ha
Skogsimpediment:
76,4 ha
Väg och kraftledning:
2,0 ha
Vatten:
8,2 ha
Virkesförråd:
31 960 m³sk
Fastighet:
Älvdalen Särnabyn 28:3 del av

Utgångspris/ försäljningssätt

7 000 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas Thomas Persson
Fastighetsmäklare
0250-592283
076-1108658
thomas.j.persson@lrfkonsult.se
bild_Anna Anna Beronius
Assistent
0250-59 22 81
070-311 17 15
anna.beronius@lrfkonsult.se
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora
Älvdalen Särnabyn 28:3 del av

Större skogsegendom i Särna om 388 ha

Skogsegendom om totalt 388 ha, varav produktiv skogsmark 301 ha och vatten 8 ha. Skogsskiften 12 km söder om Särna som korsar RV 70, skogsskifte vid Slättberget, samt mindre skifte vid Översjön. Den totala virkesvolymen är uppskattad till 32 000 m³sk och består av 82 % tall, 14 % gran och 4 % björk. Egendomen består av skog i alla åldersklasser. Skog äldre än 100 år utgör 48 % av arealen. Jakträtter i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha. Andel i Särna-Idre Besparingsskog som lämnar bidrag för t.ex. skogsvårdsåtgärder och vägar, samt möjlighet till småviltsjakt. Försäljningssätt: Anbud senast 2017-12-14 kl. 14:00. Möjlighet till uppdelad försäljning. Bud på enskilt skifte eller alla tillsammans.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades första gången efter fältbesök 2004 av DSK Skog AB. Därefter har planupprättaren ajourtfört planen 2016 utan fältbesök. LRF Konsult har plockat ur de skiften i skogsbruksplanen som inte ingår i försäljningen, samt räknat upp en teoretisk tillväxten t.o.m. 2017, d.v.s. med 1 års tillväxt (793 m³sk). Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 379,7 ha landareal, varav ca 301,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 32 000 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 2,9 m³sk/ha och år. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

Till de två södra skiftena kör från Särna kör 12 km söderut efter RV70. Vid infarten till Remvallen korsar ett av de två skiftena vägen. För att komma till nästa skifte fortsätt ytterligare ca 1 km. För att komma till skiftet vid Slättberget kör efter RV70/311 mot Idre. Efter ca 4,3 km sväng vänster mot Mörkret. Fortsätt 1 km och sväng vänster in på Slättbergsvägarna. Kort därefter sväng höger och fortsätt till vägens ände. Från vändplanen är det ca 200 m till skiftet. För att hitta till skiftet vid Översjön kör från Särna ca 18 km efter vägen till Lillhärdal. Sväng höger in på Granåsenvägen. Se sedan karta för att hitta sista biten. För att hitta se även översiktskarta för lokalisering. Använd gärna våran app "Köpa gård" för vägnavigering och lokalisering av enskilda bestånd på skogsskiftena.

Naturvärden

Det finns registrerade nyckelbiotoper i avdelning x och x. Se rött skikt på fastighetskarta. Inga ytterligare nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har flera jakträtter i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha som ingår i Särna-Idre älgskötselområde. Fastigheten har fyra jakträtter; en för ägaren och tre för upplåtelse. Kontaktperson för VVO: Weine Daniels, 070-677 26 77. Då fastigheten har andel i Särna-Idre besparingsskog finns det möjlighet till småviltsjakt på besparingens marker. Info: http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre/

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde. Info: http://www.sarnaidrefvo.se/

Lantmäteriförrättning

I samband med försäljningen kommer de delar av Särnabyn 28:3 som säljaren har för avsikt att behålla regleras bort från fastigheten genom lantmäteriförrättning (fastighetsreglering). Alternativt att köpare ansöker om fastighetsreglering till av köparen befintlig fastighet i området. Lantmäteriförrättningen uppskattas ta ett år. Köparen av fastigheten är medveten om att det kommer tas in en skrivelse i köpekontraktet om att köpet ska återgå om förrättningen slutgiltigt inte går att genomföra. Säljare står för förrättningskostnaden till följ av de delar som säljaren valt att behålla. Köpare står för förrättningskostnad om förvärvet sker genom fastighetsreglering eller annan fastighetsbildningsåtgärd.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1050000 kr

HitCounter