VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Lantbruk Eskilstuna

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
5 900 m³sk
Boyta:
150 kvm
Fastighet:
Eskilstuna Ramshammar 5:8
Ramshammar 11
63506 Eskilstuna

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Kontakt

Katarina Ankarling
Fastighetsmäklare
0152-243 82
073-143 52 67
katarina.ankarling@lrfkonsult.se
LRF Konsult Eskilstuna
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Eskilstuna Ramshammar 5:8

Lantbruk Eskilstuna

Eskilstuna Ramshammar 5:8 ligger vackert i en bymiljö omgiven av öppna marker. Mangårdsbyggnad med stort kök, flera sovrum och härliga sällskapsytor. Mindre gästhus med tre rok. Rejäla ekonomibyggnader. Fastigheten omfattar totalt 97 ha, varav 51 ha åkermark och 42 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 900 m³sk, varav 4 500 m³sk är S1- och S2-skog.

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Välkomnande entré-veranda. Från den stora hallen når man enkelt det stora köket, sällskapsrummet och arbetsrummet. Köket är ett rejält lantkök med modern utrustning och matplats. I anslutning till köket finns stort matrum med utgång till ett uterum. Här finns ett vackert sällskapsrum med eldstad samt ett rum som idag används som kontor/arbetsrum men också kan användas som sovrum. Toalett och duschutrymme. Från den vackra enté-hallen leder en svängd trappa upp till övervåningen och där finns ett stort sällskapsrum och två stora sovrum. Det finns flera snedgarderober för förvaring/klädkammare. Badrum med badkar. Stor balkong. Huset är byggt 1913.

Lillstugan

Lillstugan är gårdens ursprungliga bostadshus. Huset är uppfört i trä. På NB finns stort kök, dusch/toalettutrymme samt matrum med eldstad. På övervåningen finns ett sovrum och ett sällskapsrum. Huset värms med direktverkande el. Huset är för närvarande uthyrt.

Ladugård/Maskinhall

Timmerstomme med fasad av träpanel under plåttak. En maskinhall är påbyggd (10x25m) och den har tre skjutdörrar och används idag till förvaring av husvagnar och husbilar. Äldre ladugårdsdel med gjuten platta, ingen inredning finns kvar. maskinhall med gjuten platta (14x25m), samt en isolerad snickarbod.

Vagnslider/verkstad/maskinhall

Byggnaden var tidigare två separata byggnader och har blivit sammanlänkade med en verkstad i mitten. I vänstra delen finns möjlighet att förvara båtar, släp, kärror etc. Verkstadsdelen i mitten är uppvärmd och har gjuten platta. På verkstadens högra sida ligger det gamla sädesmagasinet, idag uppdelad i flera mindre rum för förvaringsändamål.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av Stora Enso Skog. Fastigheten består av tre skiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 42 ha med ett virkesförråd om 5 900 m³sk, varav 4 500 m³sk är S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,9 m³sk per ha. Medeltal 140 m³sk per ha. Trädslagsblandning 73 % tall, 17 % gran, 10 % björk och övrig löv. Relativt jämn åldersfördelning med en viss tyngdpunkt på skog i åldrarna 5-15 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. På större delen av fastigheten är terrängen lättframkomlig. På fastigheten är avdelningarna 9, 26 och 29 föreslagen som NO-områden (naturvård orört), totalt 2,5 ha (5,9 % av den produktiva skogsmarken).

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Inägomark

Egendomen omfattar totalt 51,4 ha inägomark. Marken består till huvudsak utav två välarronderade skiften som omfattar 20,3 ha respektive 30,5 ha. Marken är i dagsläget utarrenderad med två separata ett-åriga avtal.

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruksarrende: Åkermarken är utarrenderad i två separata arrendeavtal. Avtalen är 1-åriga. Total intäkt av jordbruksarrende är ca 90 000 kr/år. Hyra: Lillstugan är uthyrd. Årlig hyresintäkt är ca 45 000 kr/år.

Jakt

Jakträtten är upplåten med ett-årigt avtal. årlig intäkt är 9 000 kr/år.

Mantal

Fastigheten har 1 9/36 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Naturvärden

På fastigheten finns det 2 sumpskogar registrerade som naturvärdesobjekt. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fyra lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Vid bäcken finns en stenvalvbro från medeltid/nyare tid och vid en åkerholme en grav från brons-/järnålder som är markerad med sten/block, det finns också en agrarlämning i form av en hägnad och en bebyggelselämning, torp från medeltid/nyare tid. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Total summa 408 000 SEK. Datapantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysiska personer. För juridisk person krävs förvärvstillstånd.

Fastighetsbildning

I det fall fastigheten säljs i delar står köparen för kostnader för fastighetsbildning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Närmaste tätort är Eskilstuna, som också är den största tätorten i Södermanlands län. Här finns buss- och tågstation som gör det lätt att pendla till ex. Stockholm. Stort utbud av skolor, för vidare skolgång finns gymnasium och högskola. Eskilstuna har ett brett urval av shoppingmöjligheter. I centrum hittar du både gallerior och mindre butiker och en bit utanför stadskärnan finns det stora köpcentrat TunaPark. Eskilstuna bjuder på ett rikt kulturliv med flera museer så som Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna Konstmuseum, Rademachersmedjorna, Munktellmuseet och Ebelingmuseet. I Gamla stan finns "Långa gatan", en delvis kullerstensbelagd gata som idag heter Köpmangatan. Gatan ger en gemytlig anda från en helt annan tidsepok. I Gamla stan ligger också ett utedassmuseum. Eskilstuna har ett livligt musikliv och en stor teater som även används som konsertlokal. Här finns också nöjesparken Parken Zoo. Det finns ett stort idrottsintresse och flertalet inom- och utomhusarenor vilket ger goda möjligheter till att utöva de flesta idrotter. Med närheten till 19 naturreservat, Hjälmaren och Mälaren finns det något för alla. Blandningen av skog, åker, betesmark och sjöar samt skogsbygden med berg, hällmarker och skogstjärnar ger en omväxlande och intressant natur.

Kommunikationer

I Eskilstuna kommun utförs kollektivtrafiken av Sörmlandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Sörmlandstrafikens hemsida www.sormlandstrafiken.se/ Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

HitCounter