VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Välarronderad skogsfastighet i Torsåker

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
81,4 ha
Skogsmark:
80,1 ha
Myr/kärr/mosse:
0,2 ha
Väg och kraftledning:
1,1 ha
Virkesförråd:
8 585 m³sk
Fastighet:
Hofors Vall 5:15

Utgångspris/ försäljningssätt

3 700 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Daniel Daniel Leanders
Fastighetsmäklare
0278-63 92 82
0706337008
daniel.leanders@lrfkonsult.se
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Hofors Vall 5:15

Välarronderad skogsfastighet i Torsåker

Obebyggd skogsfastighet om ca 81,4 ha mark i Torsåker, Gästrikland. Fastigheten är mycket lättillgänglig med god terräng och hög tillväxt. Drygt 80 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 8 585 m³sk. Fastigheten ingår i Valls Vilvårdsområde. Intresseanmälan senast 2017-12-11.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015 av Anders Wedin - LRF Konsult. Virkesförrådet har justerats med två års tillväxt till och med 2017. Skogsmarken består till övervägande del av yngre och medelålders skog med hög tillväxt. Medelboniteten är beräknad till 7,3 m³sk/ha. Detta i kombination med ett väl utbyggt vägnät innebär god ekonomi på framtida avverkningar. Virkesförrådet uppskattas till totalt ca 8 585 m³sk. Tall är det dominerande trädslaget. Medelvolymen per ha är ca 107 m³sk. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Allmänt

Fastigheten Hofors Vall 5:15 består av drygt 80 ha skogsmark beläget ca 6 km sydväst om Torsåker, Gästrikland. Innehavet är samlat i ett skifte med optimala förutsättningar för att bedriva skogsbruk. Fastigheten är mycket välskött, välarronderad och lättillgänglig med god terräng och bra vägnät. Utöver fina skogsmarker erbjuds bra jaktmöjligheter efter både älg och småvilt.

Jakt

Fastigheten ingår i Valls Viltvårdsområde vilket omfattar ca 2 370 ha jaktmark. Älgjakten sker gemensamt medan småviltsjakten bedrivs enskilt över hela området. Viltvårdsområdet utbetalar för närvarande ca 24 kr/ha per år till markägarna. Jakträtten gällande småvilt är fri för köparen from tillträdesdagen. Rätten till älgjakt är för närvarande upplåten tom 2018-07-01. Kontaktperson i viltvårdsområdet är Åke Larsson, tel 070-598 55 54.

Vägar

Skogsbilvägen som leder genom fastigheten är enskild. Vid fastighetens gräns så finns det en vägbom. Markägaren har för avsikt att hålla bommen öppen under försäljningsprocessen. Risken finns dock att bommen ändå kan vara låst. Det finns möjlighet att låna bomnyckel genom att ta kontakt med Anders Wedin, LRF Konsult, Sandviken, tel 026-24 59 84.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fornlämningar registrerade bestående av rester efter två kalkbrott, 4 kolbottnar och två kolarkojor samt resterna efter en husgrund. Merparten av lämningarna återfinns i avdelning 17, se skogsbruksplanen.

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2000000 kr

HitCounter