VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog och jakt i Lima

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
147,0 ha
Skogsmark:
91,7 ha
Skogsimpediment:
51,6 ha
Inägomark:
2,7 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Virkesförråd:
5 546 m³sk
Fastighet:
Malung-Sälen Östra Tandö 2:2, 10:3

Utgångspris/ försäljningssätt

1 800 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas Thomas Persson
Fastighetsmäklare
0250-592283
076-1108658
thomas.j.persson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Mora
Verkstadsvägen 6
792 32 Mora
Malung-Sälen Östra Tandö 2:2, 10:3

Skog och jakt i Lima

Två obebyggda fastigheter om totalt ca 147 ha, varav ca 92 ha produktiv skogsmark. Några små skiften i Östra Tandö intill Västerdalälven, samt skiften som sträcker mellan Östra Tandö över Risåskölen mot Skärbäcken, samt från Gärdån över Hedkölen till Gravuköl. Ca 5 500 m³sk. Huvudsakligen yngre skog. Jakträtt i Lima östra viltvårdsområde, ca 19 000 ha. Andel i Lima Besparingsskog ger rätt till bidrag och jakt på besparingsskogen, ca 51 000 ha. Läs mer på www.limaskog.com. Anbud senast: 2017-12-19 kl.14:00. Fastigheterna säljes tillsammans eller var för sig. Utgångspris: 1 800 000 SEK

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan finns upprättad i juni 2017 av Foran Forest AB. Skogsmarken omfattar 91,7 ha med ett virkesförråd om 5 546 m³sk, varav 790 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Skogsbruksplanen är upprättad med gängse metoder för skogsbruksplanläggning och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Vägbeskrivning

Objektet har några mindre skiften i Östra Tandö intill Västerdalälven, samt skiften som sträcker mellan Östra Tandö över Risåskölen mot Skärbäcken, samt från Gärdån över Hedkölen till Gravuköl. Se bifogade kartor för att besöka skiftena, eller använd appen "Köpa gård" i iPhone.

Naturvärden

Avdelningarna 1-6 i de små skiftena närmast Västerdalälven, samt del av avdelning 53 längst österut, ingår i större områden klassade som Områden för riksintresse av naturvård. Västerdalälven utgör ett Natura 2000 habitat. Inga nyckelbiotoper eller ytterligare höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheterna enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Kulturvärden

I avdelning 35 finns en blästplats och en blästbrukslämning registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Inga ytterligare lämningar fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheterna enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheterna har jakträtt inom Lima östra viltvårdsområde, ca 19 000 ha. Kontaktperson är Leif Martinsson, Lima, 070-690 71 37. Det finns även möjlighet till småviltsjakt på Lima Besparingsskog omfattande ca 51 000 ha. Läs mer på www.limaskog.com.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Lima Fiskevårdsområdesförening. Läs mer på www.limafiske.se.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Fastighetsbeskrivningen

LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

HitCounter