VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård med produktiv skog och jord

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
61,7 ha
Skogsmark:
43,1 ha
Myr/kärr/mosse:
0,1 ha
Åkermark:
11,2 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Övrigmark:
1,4 ha
Betesmark:
5,1 ha
Virkesförråd:
10 400 m³sk
Boyta:
110 kvm
Fastighet:
Sala Ålsvarta 1:20

Utgångspris/ försäljningssätt

4 500 000 kr
Anbud

Visning

2017-12-28 14:00 - 15:30

Kontakt

bild_Thomas Thomas Hedlund
Fastighetsmäklare
021-10 35 55
thomas.hedlund@lrfkonsult.se
bild_Fredrika Fredrika Hovberg
Fastighetsmäklare
021-10 35 56
fredrika.hovberg@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Sala Ålsvarta 1:20

Gård med produktiv skog och jord

Jordbruksfastighet I Ålsvarta nordväst om Västerfärnebo. Pendlingsavstånd till Sala, Västerås och Avesta. Bostadshus och ekonomibyggnader med vy över både skog och åker. Fastigheten består av fyra skiften med en total areal på 62 ha. Brukningscentra ligger på skifte 1 och har både skog och jord inom gångavstånd. Norr om skiftet ligger två rena skogskiften och söder om, ner mot Svartån, ligger ett skifte med betesmark. Inägomark på 16 ha, varav 11 ha är åkermark och 5 ha betesmark. Produktiv skogsmark om 43 ha med ett virkesförråd på 10 400 m³sk, varav 6 500 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 8,1 m³sk per ha. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år och en tyngdpunkt på skog i gallringsålder. Jakträtt medföljer.

Byggnader

Bostadshus

1 ½-planshus från början av 1900-talet. Boarea 110 m² och biarea 25 m². Grund av huggen sten, timmerstomme med fasad av plåt. Tegeltak och 2-glasfönster med spröjs. Murad skorsten. Äldre standard invändigt, visst renoveringsbehov föreligger.

Energideklaration

Energideklaration kommer att finnas tillgänglig på tillträdesdagen.

Ladugård/Loge

T-formad byggnation. Byggnadsarea ladugårdsdel 6,7 x 20,2 m. Logdel 9,2 m x 11,7 m. Byggnaden är uppförd med regel-/timmerstomme som är klädd i stående träpanel. Halva byggnaden har plåttak, den andra halvan har tegeltak.

Lider

Byggnadsarea 7,5 x 19,8 m. Regelstomme med stående träpanel, plåttak.

Tvättstuga/Bagarstuga

Byggnadsarea 2,5 x 6 m. Uppförd med timmerstomme som är utvändigt klädd med stående träpanel, tegeltak.

Drängstuga

Byggnadsarea 2,5 x 6 m. Stående träpanel, tegeltak.

Garage

Byggnadsarea 6 x 5,8 m.

Jordkällare

Byggnadsarea 4 x 3,5 m. Plåttak.

Lada

Byggnadsarea 5,5 x 7 m. Stående träpanel, plåttak. Är belägen i skogen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av Anemone Skog. Fastigheten består av fyra skiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 43 ha med ett virkesförråd om 10 400 m³sk, varav 6 500 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 8,1 m³sk per ha. Medeltal 241 m³sk per ha. Trädslagsblandning 19 % tall, 72 % gran och 9 % björk. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år och en tyngdpunkt på skog i gallringsålder. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. De lägre partierna är dikade. Terrängen är lättframkomlig. På fastigheten är avdelning 4 föreslagen som NO-områden (naturvård orörd), 2,4 ha (5,6 % av den produktiva skogsmarken). En upplåten avverkningsrätt finns till AB Karl Hedin på röjning + gallring av bestånd 7, 8, 9, 13, 14 och 15, om ca 400 m³fub. Ny ägare kommer att teckna avtal med samma innebörd samt erhåller nettot från avverkningen.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns skogsvårdsbehov i form av röjning på 2,7 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Åkermark

11 ha. Otillfredsställande dränerad. Sämre produktionsförmåga än normalt.

Betesmark

5 ha. Ligger inom Natura 2000-område. Speciella regler och stöd finns på denna areal.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns två befintliga 1-åriga arrendeavtal gällande inägomarken. Arrendatorerna Bröderna Isaksson arrenderar 11,13 ha åkermark. Vid avträdet skall jorden avlämnas höstplöjd. Årlig arrende intäkt 6 500 kr + moms. Arrendator Stefan Idhamre arrenderar 5,5 ha betesmark. Vid avträdet skall jorden avlämnas väl avbetad. Årlig arrende intäkt 1 000 kr + moms. Båda avtalen gäller med tillträdesdag 2018-01-01 med avträdesdag 2018-12-31. Uppsägning eller begäran om villkorsändring ska ske skriftligt senast 8 månader före arrendetidens utgång. Sägs inte avtalet upp förlängs det med 1 år i taget. Stödrätterna är uthyrda till arrendatorerna och kommer vid arrendets upphörande att övergå till jordägaren (köparen). Arrendatorerna äger ej rätt till jakten.

Bostadshyresavtal

Bostaden på fastigheten är i dagsläget uthyrt. Hyresgästen har rätt att nyttja garagebyggnaden och bryggstugan. Hyresgästen flyttar ur bostaden 2017-12-31.

Jakt

Fastigheten ingår i Västerfärnebos Västra Viltvårdsområde (VVO), Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO). Viltvårdsområdet är indelat i tre sektioner där fastigheten tillhör den Norra Sektionen. Sektionerna bildar sedan jaktlag för älgjakten. Fastigheten ingår i Ålsvarta jaktlag. Jakten på högvilt sker som gemensamhetsjakt med grannar. På fastigheten sker småviltjakten som enskild med endast ett fåtal jägare. Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO/ÄSO/KSO. Kontaktperson gällande jakt är Tomas Jonasson, 070-655 91 67, ordförande i Västerfärnebos Västra Viltvårdsområde. Fastigheten har mycket bra jakt då marken ligger i ett mosaikartat landskap med vatten, åkerarealer och skogsmark.Jakträtten nyttjas av ägaren och är inte utarrenderad. Lämplig övergång av jakträtten är fr. o m 2018-07-01.

Fiske

Fisket på fastigheten är ej fullständigt utrett. Fisket bedöms som samfällt inom skifteslagen i Lasjö och Svartån.

Mantal

Fastigheten har 17/32 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Naturvärden

Skifte 2 som består av 5 ha betesmark ligger inom Natura 2000-område (avdelning 19 i skogsbruksplan). Avdelning 6 är i mindre mån påverkad av en sumpskog. I övrigt fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Vid södra delen av brukningscentra på skifte 1 finns ett naturföremål/-bildning med tradition i forma av en offersten. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Totalt finns det pantbrev på 15 000 SEK. Befintliga skriftliga pantbrev kommer omvandlas till digitala pantbrev.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 15000 kr

Områdesbeskrivning

Närmaste tätort är Västerfärnebo. Här finns Västerfärnebo skola med elever från förskola till årskurs 6, närmaste högstadie- och gymnasieskola finns i Sala och vid gymnasiesärskolan i Salbohed. En vårdcentral, Café Valvet som är ombud för Apoteket, Posten och andra paketdistributörer, närlivsbutiken Västerfärnebo Handelsbod och en pizzeria. Det finns ett aktivt föreningsliv med bl a idrottsföreningen Västerfärnebo AIK som har sektioner inom fotboll, gymnastik och skidor. Västerfärnebo hembygdsförening som under sommaren håller i flertalet evenemang så som Konst och Hantverksrundan, Färnboparaden (dragspelstämma) och Midsommarfirande. Under resten av året erbjuds olika inomhusaktiviteter. Bygdecenter som erbjuder turistinformation, bokning av aktiviteter, cykeluthyrning m m. Kulturföreningen Kilbolokalen anordanr teater- och musikföreställningar, föreläsningar osv. Till Salbohed är det ca 9 km. Här korsas länsväg 256 av Kopparbergsvägen. I Salbohed finns matbutik, förskola, restaurang, tennisbanor och fotbollsplan. Sala är centralort i Sala kommun i Västmanlands län och ligger ca 25 km sydöst om fastigheten. I Sala återfinns Sala silvergruva samt Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Sala är en charmig småstad med närhet till ett antal större städer såsom Västerås, Uppsala, Stockholm m.fl. I stadens centrum finns så väl småbutiker som en modern galleria, bibliotek, biograf, caféer, restauranger, matbutiker och tågstation för goda pendlingsmöjligheter. För den friluftsintresserade finns flera sjöar i Sala närhet med möjligheter till bad, fiske och utflykter längs fantastiska vandringsleder. Sala har ett rikt föreningsliv med drygt 200 föreningar med många olika verksamheter. Vid Lärkans sportanläggning strax utanför centrum finns idrottshall, badhus, hockeyhall, curlinghall samt flera bollplaner varav en med konstgräs. Är du intresserad av hästar finns en stor ridanläggning bara några kilometer utanför centrum.

Kommunikationer

I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen. Från Sala (ca 25 km): Tag Västeråsleden söderut från Sala. Sväng höger mot Fagersta/Norberg och kör ca 3,4 km. Du kommer köra över RV 70 och komma in på väg 256. Fortsätt i ca 19,5 km för att sedan svänga höger mot Åhlsvarta/Prästhyttan. Efter ca 600 m har du brukningscentra på din högra sida. För övriga skiften använd dig av LRF Konsults app "Köpa Gård". Från Avesta (ca 33 km): Tag RV 70 mot Enköping. Efter ca 17 km sväng höger mot Salbohed/Hedåker och fortsätt i ytterligare ca 6 km. Sväng höger mot Västerfärnebo och kör ca 5,4 km. Tag höger ut till väg 256 mot Norberg och kör ca 1,4 km. Sväng höger mot Åhlsvarta/Prästhyttan. Efter ca 600 m har du brukningscentra på din högra sida. För övriga skiften använd dig av LRF Konsults app "Köpa Gård". Från Västerås (ca 49 km): Tag väg 56 mot Gävle/Sala. Efter ca 17 km svänger du vänster mot Salbohed/Sätrabrunn och fortsätter ca 18 km till fyrvägskorningen i Salbohed. Sväng vänster till väg 256/ Salbovägen och kör ca 8 km. Sväng höger mot Åhlsvarta/Prästhyttan. Efter ca 600 m har du brukningscentra på din högra sida. För övriga skiften använd dig av LRF Konsults app "Köpa Gård".

HitCounter