VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård med vy över åkerlandskap

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
28,7 ha
Skogsmark:
13,8 ha
Myr/kärr/mosse:
0,4 ha
Inägomark:
13,3 ha
Småhusmark lantbruk:
0,3 ha
Övrigmark:
0,9 ha
Virkesförråd:
2 300 m³sk
Boyta:
77 kvm
Fastighet:
Sala Sörsalbo 4:2

Utgångspris/ försäljningssätt

2 400 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas Thomas Hedlund
Fastighetsmäklare
021-10 35 55
thomas.hedlund@lrfkonsult.se
bild_Fredrika Fredrika Hovberg
Fastighetsmäklare
021-10 35 56
fredrika.hovberg@lrfkonsult.se
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Sala Sörsalbo 4:2

Gård med vy över åkerlandskap

Lantbruksfastighet i Sörsalbo väster om Salbohed. Pendlingsavstånd till Sala, Västerås och Avesta. Bostaden och ekonomibyggnaden ligger vackert belägna i åkerlandskapet. Fastigheten består av två skiften med total areal på 29 ha. Skifte 1 består av brukningscentra och åkermark om 13 ha. Skifte 2 är ett rent skogsskifte med 14 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd på 2 300 m³sk, varav 1 300 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,1 m³sk per ha. Trädslagsblandning 60 % tall, 26 % gran och 14 % björk och övrig löv. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år. Jakträtt medföljer.

Byggnader

Bostadshus

1½-planshus från början av 1900-talet. Boarea 77 m². Grund av huggen sten, timmerstomme med fasad av stående rödfärgad träpanel. Tak med 2-kupigt tegel och 2-glasfönster. Murad skorsten. Planlösning nedre botten: Hall med korkmatta och målad vägg. Vardagsrum med golvmatta och tapetserad vägg. Sovrum med golvmatta, papptak och tapetserad vägg. Kök med golvmatta, tapetserade väggar, äldre standard på skåpinredningen, vedspis. Badrum med WC och dusch. Våtrumsmatta på golvet och våtrumstapet på vägg. Övre botten är oinredd.

Energideklaration

Energideklaration kommer att finnas tillgänglig på tillträdesdagen.

Ladugård/Loge

Ladugårdsbyggnad med logdel i vinkel. Byggnaden är uppförd med regel/timmerstomme som utvändigt är klädd med stående träpanel. Tegeltak. Byggnadsarea: Ladugårdsdel 8,1 x 24 m. Logdel 8,1 x 18,3 m.

Lillstuga

Lillstuga med vidbyggt magasin. Lillstugans byggnadsarea 6,3 x 9 m. Byggnaden är uppförd med regel/timmerstomme, utvändigt klädd med träpanel. Tegeltak. Magasinets byggnadsarea 7,5 x 4,5 m. Byggnaden är uppförd med timmerstomme. Tegeltak.

Lider

Byggnaden är uppförd med regelstomme som utvändigt är klädd med träpanel. Plåttak. Byggnadsarea om 6 x 7 m.

Jordkällare

Murad i sten. Tegeltak.

Garage

Byggnadsarea om 4 x 2,5 m. Rivningsobjekt.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2017 av Anemone Skog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 14 ha med ett virkesförråd om 2 300 m³sk, varav 1 300 m³sk är G2-, S1- och S2-skog. Medelbonitet på 6,1 m³sk per ha. Medeltal 166 m³sk per ha. Trädslagsblandning 60 % tall, 26 % gran och 14 % björk och övrig löv. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 10 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. De lägre partierna är dikade. Terrängen är bitvis kuperad men större delen är lättframkomlig. Väl fungerande skogsbilvägar. På fastigheten är avdelning 12 föreslagen som NS-områden (naturvård skötsel), 0,3 ha (2,2 % av den produktiva skogsmarken).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns skogsvårdsbehov i form av röjning på 3,4 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. I vissa gränser finns blå/vita plastsnitselband uppsatta.

Inägomark

13 ha åkermark av varierade klass. Otillfredsställande dränerad. Sämre produktionsförmåga än normalt.

Bostadshyresavtal

Bostaden på fastigheten är i dagsläget uthyrt. I hyran ingår nyttjandet av cykelboden. Uppsägning av hyresgäst skall ske senast 3 månader i förväg om ny ägare skall nyttja bostaden. Årlig hyresintäkt 33 600 kr.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett befintligt skriftligt 1-årigt arrendeavtal med arrendatorn Hans Cederlöf. Uppsägning eller begäran om villkorsändring ska ske skriftligt senast 6 månader före avtalets utgång. Sägs inte avtalet upp förlängs det med 1 år. Avtalet löper till och med 2018-03-31. Stödrätterna är uthyrda till arrendatorn och kommer vid arrendets upphörande att övergå till köparen. Arrendatorn äger ej rätt till jakten. Vid avträdet skall jorden avlämnas höstbrukad eller i vall. Årlig arrende intäkt 13 000 kr + moms.

Jakt

En jakträtt medföljer fastigheten. Fastigheter ingår Sand-Salbo Viltvårdsområde (VVO) som sträcker sig över ca 2 100 ha. Ordförande är Daniel Lundqvist, 070-574 42 38. Fastigheten tillhör ett större Älgskötselområde (ÄKO) på 5 600 ha. Tilldelning på älg jaktsäsong 2017-2018 är två tjurar, en ko och sex kalvar. Årlig kostnad per jägare för jaktkort är 5 500 kr. Kronviltjakten bedrivs som avlysningsjakt.

Fiske

Fisket på fastigheten är ej fullständigt utrett. Fisket är troligen samfällt för skifteslaget. Fiskerätten medföljer köpet och är ej utarrenderad.

Mantal

Fastigheten har 3/16 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Naturvärden

På skifte 1 ligger kantzonen mot Svartån inom ett Natura 2000-område. I övrigt fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en lämning registrerad hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Vid boningshuset på skifte 1 finns en fyndplats där man funnit en stenyxa. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Inteckningar

Totalt finns det pantbrev på 46 080 SEK. Befintliga skriftliga pantbrev kommer omvandlas till digitala pantbrev. Pantbreven övertages av köparen fria från lån.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 46080 kr

Områdesbeskrivning

Närmaste tätort är Salbohed, ca 2,5 km österut. Här korsas länsväg 256 av Kopparbergsvägen. I Salbohed finns matbutik, förskola, restaurang, tennisbanor och fotbollsplan. 7 km norr om fastigheten ligger Västerfärnebo. Här finns Västerfärnebo skola med elever från förskola till årskurs 6, närmaste högstadie- och gymnasieskola finns i Sala och vid gymnasiesärskolan i Salbohed. En vårdcentral, Café Valvet som är ombud för Apoteket, Posten och andra paketdistributörer, närlivsbutiken Västerfärnebo Handelsbod och en pizzeria. Det finns ett aktivt föreningsliv med bl a idrottsföreningen Västerfärnebo AIK som har sektioner inom fotboll, gymnastik och skidor. Västerfärnebo hembygdsförening som under sommaren håller i flertalet evenemang så som Konst och Hantverksrundan, Färnboparaden (dragspelstämma) och Midsommarfirande. Under resten av året erbjuds olika inomhusaktiviteter. Bygdecenter som erbjuder turistinformation, bokning av aktiviteter, cykeluthyrning m m. Kulturföreningen Kilbolokalen anordanr teater- och musikföreställningar, föreläsningar osv. Sala är centralort i Sala kommun i Västmanlands län och ligger ca 20 km öster om fastigheten. I Sala återfinns Sala silvergruva samt Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Sala är en charmig småstad med närhet till ett antal större städer såsom Västerås, Uppsala, Stockholm m.fl. I stadens centrum finns så väl småbutiker som en modern galleria, bibliotek, biograf, caféer, restauranger, matbutiker och tågstation för goda pendlingsmöjligheter. För den friluftsintresserade finns flera sjöar i Sala närhet med möjligheter till bad, fiske och utflykter längs fantastiska vandringsleder. Sala har ett rikt föreningsliv med drygt 200 föreningar med många olika verksamheter. Vid Lärkans sportanläggning strax utanför centrum finns idrottshall, badhus, hockeyhall, curlinghall samt flera bollplaner varav en med konstgräs. Är du intresserad av hästar finns en stor ridanläggning bara några kilometer utanför centrum.

Kommunikationer

I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen. Från Sala (ca 20 km): För skogsskifte. Tag Västeråsleden söderut från Sala. Sväng höger mot Fagersta/Norberg och kör ca 3,4 km. Du kommer köra över RV 70 och komma in på väg 256. Fortsätt i ca 11 km, tag höger in på skogsbilväg och efter ca 500 m är du vid fastighetsgränsen. För brukningcentra och skifte 1. Fortsätt på väg 256 och passera Salbohed, efter ca 250 m sväng vänster mot Sörsalbo. Efter ca 250 m kommer du till en Y-korsning, håll höger och efter ca 1 km kommer du in på fastigheten och brukningscentra. Från Avesta (ca 36 km): För skogsskifte. Tag RV 70 mot Enköping. Efter ca 17 km sväng höger mot Salbohed/Hedåker. Kör ca 12 km, håll vänster i Y-korsningen och fortsätt ytterligare ca 2,3 km. Sväng vänster till Salbovägen/väg 256 och efter ca 700 m sväng vänster in på skogsbilväg. Efter ca 500 m är du vid fastighetsgränsen. För brukningcentra och skifte 1. I Salbohed tar du höger (västerut) till Salbovägen/väg 256 och efter ca 250 m sväng vänster mot Sörsalbo. Efter ca 250 m kommer du till en Y-korsning, håll höger och efter ca 1 km kommer du in på fastigheten och brukningscentra. Från Västerås (ca 43 km): För skogsskifte. Tag väg 56 mot Gävle/Sala. Efter ca 17 km svänger du vänster mot Salbohed/Sätrabrunn och fortsätter ca 18 km till fyrvägskorningen i Salbohed. Sväng höger och efter ca 700 m sväng vänster in på skogsbilväg. Efter ca 500 m är du vid fastighetsgränsen. För brukningcentra och skifte 1. I Salbohed tar du vänster (västerut) till Salbovägen/väg 256 och efter ca 250 m sväng vänster mot Sörsalbo. Efter ca 250 m kommer du till en Y-korsning, håll höger och efter ca 1 km kommer du in på fastigheten och brukningscentra.

HitCounter